Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ostrov - CZ063.3601.6111.459 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Ostrov

  Číslo obce PRVKUK 459
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6111.459
  Kód obce 548359
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  957 (6111)
  Světlá nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  2003
  Ledeč nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6111.0459.01 Ostrov 04680 46809
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ostrov leží na východ od města Ledeč nad Sázavou. Obec nemá žádnou místní část.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ostrov trvale bydlící 115 115 115 133 135 137 140
   přechodně bydlící 25 25 25 15 15 17 17
   celkem 140 140 140 148 150 154 157
   Obec Ostrov celkem trvale bydlící 115 115 115 133 135 137 140
   přechodně bydlící 25 25 25 15 15 17 17
   celkem 140 140 140 148 150 154 157
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ostrov 139 128 125 126 126 131 139 144 145 155 161 161 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ostrov 115 115 115 148 150 154 157
   Obec Ostrov celkem 115 115 115 148 150 154 157
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ostrov je zásobována pitnou vodou z vodního zdroje (vrtaná studna). Výtlačným řadem je voda dopravována do VDJ 50 m3. Upravována je v odradonovací stanici. Celkem je v obci 2 585 m zásobovacích řadů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Ostrov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ostrov 129 129 129 130 130 130 130
   Obec Ostrov celkem 129 129 129 130 130 130 130
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Ostrov je vybudována jednotná kanalizace délky cca 1 701 m. Odpadní vody z domácností jsou předčišťovány v septicích, poté vtékají do kanalizačních stok a vytékají do kořenové ČOV.
   Odpadní vody z několika domácností jsou zachycována v bezodtokých jímkách.

   V obci je vybudována kořenová ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Ostrov
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se uvažuje s intenzifikací a modernizací KČOV.

   V obci je vybudována kořenová ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Ostrov
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Ostrov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Ostrov - 1 000,0 1 000,0
  Obec Ostrov celkem - 1 000,0 1 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.