Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Dlouhá Ves - CZ063.3601.6102.052 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Dlouhá Ves

  Číslo obce PRVKUK 52
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.052
  Kód obce 568538
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  2011
  Přibyslav

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0052.01 Dlouhá Ves 02657 26573
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Dlouhá Ves leží jihovýchodně od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká Dlouhoveský potok.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dlouhá Ves trvale bydlící 342 341 341 425 444 462 479
   přechodně bydlící 100 100 100 100 100 100 100
   celkem 442 441 441 525 544 562 579
   Obec Dlouhá Ves celkem trvale bydlící 342 341 341 425 444 462 479
   přechodně bydlící 100 100 100 100 100 100 100
   celkem 442 441 441 525 544 562 579
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Dlouhá Ves 394 415 406 402 421 431 432 426 439 452 460 460 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dlouhá Ves - - - 345 370 395 420
   Obec Dlouhá Ves celkem - - - 345 370 395 420
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dlouhá Ves (446 - 494 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod. Voda je přivedena z VDJ Dlouhá Ves 1 x 50 m3 (cca 510,5/508,5 m n.m.). Zdrojem vody je skupinový vodovod Želivka – Podmoklany. Do VDJ Dlouhá Ves je voda přepouštěna přes rozvodnou síť vodovodu města Přibyslav a přes rozvodnou síť vodovodu obce Utín.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Dlouhá Ves realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dlouhá Ves - - - 345 370 395 420
   Obec Dlouhá Ves celkem - - - 345 370 395 420
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Dlouhá Ves v roce 2009 dokončila výstavbu čistírny odpadních vod a splaškové tlakové kanalizace v celkové délce cca 6323 m.

   V obci je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Dlouhá Ves
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Dlouhá Ves realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dlouhá Ves - - -
  Obec Dlouhá Ves celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.