Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Kozlov - CZ063.3601.6111.451 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Kozlov

  Číslo obce PRVKUK 451
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6111.451
  Kód obce 568899
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  957 (6111)
  Světlá nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  2003
  Ledeč nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6111.0451.01 Kozlov 07166 71668
  CZ063.3601.6111.0451.02 Leština 07167 71676
  CZ063.3601.6111.0451.03 Olešná 07168 71684
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Kozlov leží severně od města Ledeč nad Sázavou. Obec má místní části Kozlov, Leština a Olešná.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kozlov trvale bydlící 88 88 88 110 115 115 115
   přechodně bydlící 60 60 60 20 20 20 20
   celkem 148 148 148 130 135 135 135
   Leština trvale bydlící 25 25 25 22 22 22 22
   přechodně bydlící 22 22 22 15 15 15 15
   celkem 47 47 47 37 37 37 37
   Olešná trvale bydlící 26 26 26 19 19 19 19
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 46 46 46 39 39 39 39
   Obec Kozlov celkem trvale bydlící 139 139 139 151 156 156 156
   přechodně bydlící 102 102 102 55 55 55 55
   celkem 241 241 241 206 211 211 211
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Kozlov 136 144 149 143 147 151 235 233 233 228 223 223 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kozlov 88 88 88 100 105 105 105
   Leština 25 25 25 32 32 32 32
   Olešná 26 26 26 35 35 35 35
   Obec Kozlov celkem 139 139 139 167 172 172 172
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kozlov

   Místní část Kozlov (504 - 526 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobovaný gravitačně z VDJ Kozlov 1 x 50 m3 (547,70/545,50 m n.m.). Vodojem je plněn čerpáním z vrtané studny (hloubka 20 m, vydatnost max. 1,60 l/s), která se nachází v blízkosti bývalého Vodákova mlýna v k.ú. Kozlov.

    

   Místní (městská) část Leština

   Místní část Leština (500 - 512 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na rozvodnou síť místní části Kozlov a zásobovaný gravitačně z VDJ Kozlov.

    

   Místní (městská) část Olešná

   Místní část Olešná (415 - 455 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, napojený na rozvodnou síť místní části Kozlov. Zásobovaný je gravitačně z VDJ Kozlov 1x50 m3, tlak vody v místní části je upravován v redukční šachtě.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kozlov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Uvažuje se s napojením záložního vrtu ve vzdálenosti cca 100 m od současného vrtu.

    

   Místní (městská) část Leština

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Olešná

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Uvažuje se s připojením záložního vodního zdroje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Kozlov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Kozlov - - - - - - -
   Leština - - - - - - -
   Olešná - - - - - - -
   Obec Kozlov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Kozlov

   Místní část Kozlov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do vodního toku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V roce 2008 byla vybudována jednotná kanalizace v celkové délce 154 m pro novou lokalitu rodinných domů.

    

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Leština

   Místní část Leština nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. V části místní části je vybudována jednotná kanalizace délky cca 80 m.

    

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Olešná

   Místní část Olešná nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách. V části místní části je vybudována jednotná kanalizace délky cca 65 m.

    

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Kozlov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Leština

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Olešná

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Kozlov navrženo k realizaci žádné opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Kozlov 500,0 - 500,0
  Leština - - -
  Olešná - - -
  Obec Kozlov celkem 500,0 - 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.