Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Česká Bělá - CZ063.3601.6102.051 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Česká Bělá

  Číslo obce PRVKUK 51
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.051
  Kód obce 568503
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0051.01 Česká Bělá 02124 21245
  CZ063.3601.6102.0051.02 Cibotín 02123 21237
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Česká Bělá leží severovýchodně od města Havlíčkův Brodu. Městys má místní části Česká Bělá a Cibotín. Městysem protéká vodní tok Bělá.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cibotín trvale bydlící 49 49 49 52 50 48 46
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 49 49 49 52 50 48 46
   Česká Bělá trvale bydlící 872 870 870 970 992 1 012 1 029
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 872 870 870 970 992 1 012 1 029
   Obec Česká Bělá celkem trvale bydlící 921 919 919 1 022 1 042 1 060 1 075
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 921 919 919 1 022 1 042 1 060 1 075
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Česká Bělá 1017 1017 1023 1026 1021 1018 1005 1034 1044 1057 1070 1070 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cibotín - - - 52 50 48 46
   Česká Bělá 617 671 761 935 960 990 1 005
   Obec Česká Bělá celkem 617 671 761 987 1 010 1 038 1 051
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Cibotín

   Místní část Cibotín (520 - 570 m n.m.) má od roku 2007 vybudovaný veřejný vodovod. Byla realizována výstavba vodovodních řadů včetně propojení čerpací šachty v celkové délce 1119 m a úprava stávající studny.

   V roce 2018 bylo realizování posílení vodovodu v místní části o vrt hloubky 40 m, který byl výtlačným potrubím délky 429,7 m napojen na stávající vodovodní síť.

    

   Místní (městská) část Česká Bělá

   Místní část Česká Bělá má vybudovaný veřejný vodovod zásobovaný z místních zdrojů.  Z VDJ Česká Bělá 150 m3 (559,70/552,90 m n.m.) jsou zásobována dvě tlaková pásma (jedno gravitačně, druhé čerpáním z VDJ). Zdrojem pitné vody jsou studny S1 – S7 situované severozápadně od obce (hloubka 3,7 – 5,0 m, vydatnost zdrojů je min. 0,95 l/s). Voda ze studní je akumulována v čerpací stanici a následně čerpána do VDJ. Vydatnost zdroje a jeho kvalita však není vyhovující.

    

   V místní části bylo v roce 2018 realizováno napojení na skupinový vodovod Želivka – Podmoklany. Na přívodný řad do místní části jsou dále napojeny tyto obce a místní části: Jilemník (místní část města Havlíčkův Brod), Ždírec, Dvorce (místní část obce Kyjov), Kyjov, a Krátká Ves.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Cibotín

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Česká Bělá

   Navrhuje se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro městys Česká Bělá se uvažuje s napojením na skupinový vodovod Želivka - Podmoklany.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Česká Bělá realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cibotín - - - - - - -
   Česká Bělá - - - 965 985 1 000 1 010
   Obec Česká Bělá celkem - - - 965 985 1 000 1 010
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Cibotín
   Místní část Cibotín nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   Místní (městská) část Česká Bělá
   Místní část Česká Bělá má vybudovanou splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod (kolaudace v roce 2013).

   V místní části je vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): Česká Bělá
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Cibotín

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Cibotín
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Česká Bělá
   Navrhuje se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Česká Bělá realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Cibotín - - -
  Česká Bělá 8 000,0 - 8 000,0
  Obec Česká Bělá celkem 8 000,0 - 8 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.