Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Chřenovice - CZ063.3601.6111.447 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Chřenovice

  Číslo obce PRVKUK 447
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6111.447
  Kód obce 573574
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  957 (6111)
  Světlá nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  2003
  Ledeč nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6111.0447.01 Chřenovice 05801 58017
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Chřenovice leží východně od města Ledeč nad Sázavou. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chřenovice trvale bydlící 172 172 172 - - - -
   přechodně bydlící 80 80 80 80 80 80 80
   celkem 252 252 252 80 80 80 80
   Obec Chřenovice celkem trvale bydlící 172 172 172 - - - -
   přechodně bydlící 80 80 80 80 80 80 80
   celkem 252 252 252 80 80 80 80
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Chřenovice 144 160 164 165 165 161 157 158 152 145 152 152 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chřenovice 172 172 172 129 118 107 96
   Obec Chřenovice celkem 172 172 172 129 118 107 96
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Chřenovice (430 - 482 m n.m.) je z cca 90% zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, zbývajících 10 % obyvatel má zajištěnu pitnou vodu ze soukromých zdrojů.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Chřenovice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chřenovice - - - - - - -
   Obec Chřenovice celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Chřenovice má v současné době vybudovanou jednotnou kanalizaci. Na kanalizační síť jsou napojeny jak přepady ze septiků, tak dešťové vpusti. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Chřenovicích je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Chřenovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Chřenovice realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Chřenovice - - -
  Obec Chřenovice celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.