Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bělá - CZ063.3601.6111.438 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bělá

  Číslo obce PRVKUK 438
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6111.438
  Kód obce 573566
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  957 (6111)
  Světlá nad Sázavou
  Číslo POU
  Název POU
  2003
  Ledeč nad Sázavou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6111.0438.01 Bělá 05799 57991
  CZ063.3601.6111.0438.02 Tasice 05803 58033
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bělá leží severozápadně od města Světla nad Sázavou. Obec má místní části Bělá a Tasice.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bělá trvale bydlící 142 142 142 154 152 149 146
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 192 192 192 204 202 199 196
   Tasice trvale bydlící 49 49 49 45 43 40 38
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 59 59 59 55 53 50 48
   Obec Bělá celkem trvale bydlící 191 191 191 199 195 189 184
   přechodně bydlící 60 60 60 60 60 60 60
   celkem 251 251 251 259 255 249 244
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bělá 206 211 211 212 213 219 221 212 215 220 218 218 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bělá - - - - - - -
   Tasice - - - - - - -
   Obec Bělá celkem - - - - - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bělá

   Místní část Bělá (537 - 562 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé využívají ke svému zásobení vodou soukromé (individuální) zdroje.

    

   Místní (městská) část Tasice

   Místní část Tasice (527 - 518 m n.m.) není v současné době zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, obyvatelé využívají ke svému zásobení vodou soukromé (individuální) zdroje.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní(městská) část Bělá

   Doporučujeme vybudování veřejného vodovodu s místním zdrojem podzemní vody. Obec bude zásobena z vodojemu (VDJ) Bělá 30 m3 (565 - 563 m n.m.). Ve VDJ bude zřízena ATS k posílení tlaku v horní zástavbě.

    

   Místní(městská) část Tasice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

   V případě zhoršení kvality vody ve studních, doporučujeme vyhledat nový centrální zdroj pitné vody (popř. napojit místní část na navrhovaný vodovod v místní části Bělá).

   Navrhované zdroje pitné vody

   Pro obec Bělá se uvažuje s využitím místního zdroje podzemní vody.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro místní část Bělá realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030. Pro místní část Tasice není navrženo žádné technické opatření.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bělá - - - - - - -
   Tasice - - - - - - -
   Obec Bělá celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bělá

   Obec Bělá nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Splaškové vody jsou soustřeďovány v bezodtokových jímkách nebo jsou po předčištění v biologických septicích vypouštěny do vodního toku.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

    

   Místní (městská) část Tasice

   Místní část Tasice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody z větší části odtékají po předčištění v biologických septicích buď do této kanalizace nebo přímo do místního vodního toku. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.

   V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bělá

   V Bělé navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci.

    

   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Bělá

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Tasice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení). Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bělá realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bělá - - -
  Tasice - - -
  Obec Bělá celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.