Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Břevnice - CZ063.3601.6102.050 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Břevnice

  Číslo obce PRVKUK 50
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.050
  Kód obce 548278
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0050.01 Břevnice 01384 13846
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Břevnice leží severovýchodně od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká Břevnický potok. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Břevnice trvale bydlící 164 164 164 152 148 144 140
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 164 164 164 152 148 144 140
   Obec Břevnice celkem trvale bydlící 164 164 164 152 148 144 140
   přechodně bydlící - - - - - - -
   celkem 164 164 164 152 148 144 140
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Břevnice 103 148 157 157 151 148 148 147 150 151 151 151 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Břevnice 75 92 121 125 125 120 120
   Obec Břevnice celkem 75 92 121 125 125 120 120
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Břevnice (430 - 446 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod, zásobený gravitačně z VDJ Břevnice 50 m3 (467,70/465,30 m n.m.). VDJ je plněn ze zdrojů skupinového vodovodu Želivka - Podmoklany.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Břevnice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Břevnice - - - - - 144 140
   Obec Břevnice celkem - - - - - 144 140
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Břevnice má v současné době ve větší části zástavby vybudovánu jednotnou kanalizační síť. Splaškové vody z části obce odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně pak do Břevnického potoka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Břevnici navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny na ČOV Havlíčkův Brod.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Břevnice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Břevnice - 15 000,0 15 000,0
  Obec Břevnice celkem - 15 000,0 15 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.