Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Žirovnice - CZ063.3304.6110.437 - stav 10. 12. 2019

 1. Obec

  Žirovnice

  Číslo obce PRVKUK 437
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.437
  Kód obce 549231
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  817
  Počátky

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0437.01 Žirovnice 19715 197157
  CZ063.3304.6110.0437.02 Cholunná 19714 197149
  CZ063.3304.6110.0437.03 Litkovice 08534 85341
  CZ063.3304.6110.0437.04 Stranná 15619 156191
  CZ063.3304.6110.0437.05 Štítné 16397 163970
  CZ063.3304.6110.0437.06 Vlčetín 18362 183628
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Žirovnice se nachází jižně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 19 km. Město se skládá z šesti místních částí Žirovnice, Cholunná (1 km severovýchodně od Žirovnice), Lítkovice (2 km západně od Žirovnice), Stranná (3 km severozápadně od Žirovnice), Štítné (5 km západně od Žirovnice) a Vlčetín (3 km jihozápadně od Žirovnice). Městem protéká řeka Žirovnice. Ve městě se nachází místní rybníky Ježkovský a Hájkovský. Rozsah zástavby je v rozmezí 546,0 - 578,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cholunná trvale bydlící 46 46 46 41 40 38 36
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 61 61 61 56 55 53 51
   Litkovice trvale bydlící 50 50 50 37 33 30 26
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 65 65 65 52 48 45 41
   Stranná trvale bydlící 135 135 135 103 92 80 69
   přechodně bydlící 28 28 28 40 40 40 40
   celkem 163 163 163 143 132 120 109
   Štítné trvale bydlící 156 156 156 141 133 125 117
   přechodně bydlící 60 60 60 60 60 60 60
   celkem 216 216 216 201 193 185 177
   Vlčetín trvale bydlící 103 103 103 71 57 43 29
   přechodně bydlící 50 50 50 50 50 50 50
   celkem 153 153 153 121 107 93 79
   Žirovnice trvale bydlící 2 566 2 561 2 560 2 548 2 524 2 498 2 464
   přechodně bydlící 220 220 219 219 219 219 219
   celkem 2 786 2 781 2 779 2 767 2 743 2 717 2 683
   Obec Žirovnice celkem trvale bydlící 3 056 3 051 3 050 2 941 2 879 2 814 2 741
   přechodně bydlící 388 388 387 399 399 399 399
   celkem 3 444 3 439 3 437 3 340 3 278 3 213 3 140
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Žirovnice 3070 2997 2977 2953 2954 2958 2942 2915 2937 2921 2944 2944 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cholunná 30 32 35 50 50 50 45
   Litkovice 0 0 0 0 0 40 40
   Stranná 81 88 100 140 130 120 100
   Štítné 0 0 0 - - - 170
   Vlčetín 0 0 0 0 0 0 70
   Žirovnice 2 548 2 548 2 553 2 500 2 500 2 400 2 400
   Obec Žirovnice celkem 2 659 2 668 2 688 2 690 2 680 2 610 2 825
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Cholunná

   Městská část Cholunná má veřejný vodovod zásobený z vodojemu města Žirovnice, u kterého je čerpací stanice, která výtlačným řadem čerpá vodu do obce. Celková délka rozvodných řadů je cca 1443 m, materiál je PVC DN 80 mm.

    

   Místní (městská) část Lítkovice

   Městská část Lítkovice nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Stranná

   Městská část Stranná má veřejný vodovod zásobený pitnou vodou z vodovodního systému města Žirovnice přes jeho vodovodní síť. Vodovod je z r. 2004 o celkové délce 2744 m, automatická tlaková stanice. Rozvodné vodovodní řady ve Stranné jsou v celkové délce 1655 m.

    

   Místní (městská) část Štítné

   Městská část Štítné je nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Vlčetín

   Městská část Vlčetín nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Žirovnice

   Městská část Žirovnice má veřejný vodovod. Zdrojem vody je povrchová voda z rybníků Ježkovský a Hájkovský, z nichž je voda přivedena do úpravny vody. Voda je přivedena gravitačně přes mechanický filtr hrubých nečistot s následným čerpáním na dvoustupňový kontaktní koagulační filtr Culligan do meziakumulace. Z meziakumulace je voda čerpána přes tlakový filtr se speciální náplní pro odstranění manganu. Následuje ozonizace upravené vody a filtrace přes tlakové filtry s náplní aktivního uhlí a zakončení v akumulaci 2 x 200 m3. Na úpravně vody lze dávkovat tyto chemikálie: chlornan sodný, síran hlinitý, PAX 18, kyselina sírová, pomocný flokulant, vápenná voda. Uvedená technologie byla osazena v rámci modernizace úpravny vody spolu s obnovou stavební části úpravny vody a uvedena do provozu v roce 2016.

   Z akumulace je voda automaticky čerpána potrubím z litiny a eternitu DN 250 mm do dvoukomorového VDJ 2 x 400 m3 (590,00/594,92 m n.m.) umístěného severovýchodně od města. Z vodojemu je voda gravitačně vedena do spotřebiště. Pro sídliště města je vybudována ATS stanice pro zvýšení tlaku. Zásobní řad DN 250 mm je z litiny. Rozvodné řady DN 80 –150 mm jsou z litiny, DN 80 – 100 mm jsou z azbestocementu a DN 80-100 mm jsou z lPE.

    

    

    

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Cholunná
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Lítkovice
   Předpokládá se výstavba veřejného vodovodu, který bude tvořen vodním zdrojem, rozvodnými řady a ATS nebo VDJ. V případě nevyhovující kvality podzemní vody, či jiných technických obtížích, se předpokládá výstavba přívodního řadu z vodovodního systému města Žirovnice.

   Místní (městská) část Stranná
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Štítné
   Předpokládá se výstavba vodovodu z vodovodního systému městské části Žirovnice. Zásobní řad se bude oddělovat v městské části Stranná.

   Místní (městská) část Vlčetín
   Předpokládá se výstavba vodovodu napojeného na vodovodní systém městské části Žirovnice.

   Místní (městská) část Žirovnice
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Pro zvýšení bezpečnosti dodávky vody pro úpravnu vody Žirovnice se navrhuje hydrogeologický průzkum podzemních vodních zdrojů a zhotovení vrtů k jímání podzemní vody s jejich případným napojením do úpravny.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje v městské části Lítkovice a Žirovnice.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Žirovnice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Cholunná 0 0 0 0 0 0 45
   Litkovice 0 0 0 0 0 0 0
   Stranná 0 0 0 0 0 0 100
   Štítné 0 0 0 0 0 0 170
   Vlčetín 0 0 0 0 0 0 70
   Žirovnice 2 700 2 699 2 706 2 500 2 500 2 400 2 400
   Obec Žirovnice celkem 2 700 2 699 2 706 2 500 2 500 2 400 2 785
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Cholunná

   V městské části Cholunná žije v současnosti 42 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů. Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do návesního rybníka nebo do místního vodního toku.

    

   Místní (městská) část Lítkovice

   V městské části Lítkovice žije v současnosti 38 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů. Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do vodního toku Žirovnice.

    

   Místní (městská) část Stranná

   V městské části Stranná žije v současnosti 110 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 40 rekreantů. Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do návesního rybníka nebo do místního vodního toku.

    

   Místní (městská) část Štítné

   V městské části Štítné žije v současnosti 149 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 60 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1800 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500 mm. Jednotná kanalizace (stoky A a B), která byla vybudována v 80. letech minulého století, vykazuje lokální poškození a netěsnosti, dokonce v části trasy nemá dostatečné krytí.  Celá kanalizační síť je rozdělena do 1 povodí, jejihož hlavní stoka je zaústěna do Krupčinského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek.

    

   V městské části není vybudována ĆOV.

    

   Místní (městská) část Vlčetín

   V městské části Vlčetín žije v současnosti 85 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 50 rekreantů. Městská část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do vodního toku Žirovnice.

    

   Místní (městská) část Žirovnice

   V městské části Žirovnice žije v současnosti 2557 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na kanalizaci napojena většina obyvatel. Někteří mají bezodtoké jímky. Jednotná kanalizace byla budována postupně. Stoky jsou vybudovány z trub betonových, kameninových a z PVC, profilů DN 300 – 1000 mm. Celková délka kanalizačních stok je cca 15,5 km.

   Hlavní povodí kanalizace tvoří stoka A, která prochází městskou částí, jde podél vodního toku Žirovnice a ústí do sběrače na ČOV. Ostatní bytová zástavba je svedena přes Husovo náměstí do sběrače A. Stoka B odvádí odpadní vody z nového sídliště panelové výstavby a přilehlé zástavby podél Hutního rybníka do sběrače na ČOV.

   Odpadní vody jsou přiváděny do mechanicko-biologické ČOV. Na vtoku je odlehčovací komora. Dále voda prochází přes hrubé česle do sdruženého objektu hrubého předčištění (lapák písku, lapák plovoucích nečistot a čerpací jímka). Odtud je voda čerpána do dvou linek sdružených nádrží biologického čištění (nitrifikace a denitrifikace s regenerací kalu). Následně voda odtéká gravitačně do společné kruhové dosazovací nádrže a přes měrný objekt do recipientu. Součástí ČOV jsou i pomocné provozy chemického a kalového hospodářství.  ČOV byla postavena v roce 1992 a intenzifikována v roce 2012.

    

   V roce 2017 byo realizováno odkanalizování městské části Babory - na levém břehu vodního toku Žirovnice s napojením do stávajícího kanalizačního sběrače včetně čerpací stanice.

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Žirovnice

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Cholunná

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace včetně čerpací stanice a napojení na kanalizační systém a čistírnu odpadních vod městské části Žirovnice.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Lítkovice

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace včetně čerpací stanice a napojení na kanalizační systém a čistírnu odpadních vod městské části Žirovnice.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Stranná

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace včetně čerpací stanice a napojení na kanalizační systém a čistírnu odpadních vod městské části Žirovnice.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Štítné

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). Vyčištěné odpadní vody budou následně odváděny jednotnou kanalizací.

   Předpokládá se částečná obnova (rekonstrukce) stávající jednotné kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vlčetín

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace včetně čerpací stanice a napojení na kanalizační systém a čistírnu odpadních vod městské části Žirovnice.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Žirovnice

   V některých částech města se předpokládá výstavba oddílné splaškové kanalizace, která nahradí stávající jednotnou kanalizaci, která bude sloužit jako dešťová.

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Stávající ČOV bude i po provedené intenzifikaci vyžadovat průběžnou obnovu, především sdružený objekt hrubého předčištění, stavební část a pomocné provozy a konstrukce. Je také možné instalovat technologie pro produkci a energetické využití bioplynu. V případě snižování limitů vypouštěného znečištění či obdobných legislativních změn bude nutno doplnit další technologický stupeň (např. terciální dočištění), dále intenzifikovat celý proces, doplnit další celky chemického hospodářství apod.

    

   V městké části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Žirovnice

   Nově napojené obce (místní části): Cholunná, Litkovice, Stranná, Štítné a Vlčetín

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Žirovnice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Cholunná - 4 000,0 4 000,0
  Litkovice 3 000,0 4 000,0 7 000,0
  Stranná - 10 000,0 10 000,0
  Štítné 6 000,0 16 000,0 22 000,0
  Vlčetín 6 000,0 8 000,0 14 000,0
  Žirovnice 2 000,0 18 000,0 20 000,0
  Obec Žirovnice celkem 17 000,0 60 000,0 77 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  10. 12. 2019 0543/07/2019/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod - jednotná kanalizace a individuální řešení
  19. 12. 2017 38/2017 administrativní opatření Žirovnice - Žirovnice, odkanalizování městské části Babory - na levém břehu toku Žirovnice do stávajícího kanalizačního sběrače. Tři kanalizační stoky v celkové délce 561 m s ČS na pravém břehu toku Žirovnice.
  18. 5. 2016 37/2016 administrativní opatření Žirovnice - Modernizace úpravny vody Žirovnice - dvoustupňová tlaková koagulační filtrace se speciálními multivrstvými tlakovými filtry, jednotka OFSY Colour 100-84 v sestavě s tlakovým filtrem UPF se speciální náplní na odstranění železa a manganu; ozonizace a dva tlakové filtry UR 60 s náplní aktivního uhlí.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.