Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Žirov - CZ063.3304.6110.436 - stav 16. 11. 2017

 1. Obec

  Žirov

  Číslo obce PRVKUK 436
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.436
  Kód obce 561908
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0436.01 Žirov 19713 197131
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žirov se nachází jižně od města Humpolec ve vzdálenosti cca 8 km. V obci je Návesní rybník a Kladinský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 566,0 – 590,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Žirov trvale bydlící 62 62 62 75 76 77 78
   přechodně bydlící 42 42 42 14 16 16 16
   celkem 104 104 104 89 92 93 94
   Obec Žirov celkem trvale bydlící 62 62 62 75 76 77 78
   přechodně bydlící 42 42 42 14 16 16 16
   celkem 104 104 104 89 92 93 94
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Žirov 72 78 77 76 73 75 76 75 80 84 84 84 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Žirov 53 53 53 70 80 80 82
   Obec Žirov celkem 53 53 53 70 80 80 82
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován veřejný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází jižně od obce a je tvořeno jednou kopanou studnou (z betonových skruží DN 2000 mm, hloubky 4 m). Ve studni je umístěno 1 čerpadlo, které čerpá vodu do samoty Kocourkovy Lhoty a výtlačným potrubím z PE DN 50 mm délky cca 310 m do zemního železobetonového VDJ 100 m3. Z vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště rozvodnými řady z PE 50 mm celkové délky cca 1325 m. Kvalita vody neodpovídá hygienickým požadavkům pro vysoký obsah dusičnanů.

    

   V roce 2017 byla relizována nová vrtaná trubní studna hloubky 45,5 m, která je napojena výtlačným řadem do úpravny vody. Dále byla vybudována úpravna vody s akumulací 10 m3, z které je upravená voda vedena výtlačným řadem v délce 622 m do stávajícího VDJ.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se realizace vrtané studny. íVzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Žirov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Žirov - - - - - - 80
   Obec Žirov celkem - - - - - - 80
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Žirov žije 78 trvale bydlících obyvatel, na kanalizaci jsou napojeni všichni obyvatelé. Příležitostně se počet zvyšuje o 14 rekreantů. Výstavba této kanalizace proběhla v rozmezí let 1976 - 80. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 820 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500 mm. Celá kanalizační síť je zaústěna do Kladinského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokových jímek.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Žirov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Žirov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Žirov 1 800,0 3 300,0 5 100,0
  Obec Žirov celkem 1 800,0 3 300,0 5 100,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  16. 11. 2017 47/2017 administrativní opatření Žirov - denitrifikace vody a nový vodní zdroj pro vodovod Žirov - trubní studnu hl. 45,5 m, výtlačný vodovodní řad délky 237 m vedený ze studny do ÚV, ÚV na p. č.. 252/28 k.ú. Žirov, z ÚV výtlačný řad délky 622 m do stávajícího VDJ
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.