Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Zajíčkov - CZ063.3304.6110.435 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Zajíčkov

  Číslo obce PRVKUK 435
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.435
  Kód obce 561975
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0435.01 Zajíčkov 19043 190438
  CZ063.3304.6110.0435.02 Rovná 19042 190420
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zajíčkov se nachází jihovýchodně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 4 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Zajíčkov a Rovná (1 km jihozápadně od Zajíčkova). V obci je Podlesní rybník a protékají zde vodní tok Bělá a Nemojovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 572,0 – 600,0 m n.m.
   Obec Zajíčkov se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rovná trvale bydlící 49 49 49 62 66 70 74
   přechodně bydlící 7 7 7 7 7 7 7
   celkem 56 56 56 69 73 77 81
   Zajíčkov trvale bydlící 146 146 146 169 172 175 177
   přechodně bydlící 11 11 11 11 11 11 11
   celkem 157 157 157 180 183 186 188
   Obec Zajíčkov celkem trvale bydlící 195 195 195 231 238 245 251
   přechodně bydlící 18 18 18 18 18 18 18
   celkem 213 213 213 249 256 263 269
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Zajíčkov 227 226 227 224 236 231 228 226 224 231 228 228 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rovná 47 47 47 60 70 70 70
   Zajíčkov 146 146 146 175 175 180 180
   Obec Zajíčkov celkem 193 193 193 235 245 250 250
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Rovná
   Místní část Rovná má veřejný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází jižně od místní části Rovná ve vzdálenosti cca 1500 m. Prameniště je tvořeno 6 jímacími studnami (DN 1000 a 1500 mm, hloubka 2 - 2,5 m), z nichž jsou využívány pouze čtyři. Voda ze studní S1 a S2 je gravitačně svedena do vodojemu (soustava 4 skružových studní průměru 2000 mm, hloubky 2,0 m obezděno zdivem z betonových tvárnic). Ve vodojemu je umístěna odkyselovací stanice. Voda ze studní S3 a S4 je napojena přímo na zásobní řad z vodojemu. Rozvodné řady a zásobní řad jsou provedeny z PE DN 50 mm v celkové délce cca 2644 m

   Místní (městská) část Zajíčkov
   Místní část Zajíčkov má veřejný vodovod. Prameniště vodovodu je umístěno cca 550 m jihovýchodně od místní části a je tvořeno jednou kopanou studní velikosti 3,0 x 6,0 m, hloubky 2 m roubenou kamenem. Ze studny je voda gravitačně svedena do zemního vodojemu (ocelová válcová nádoba objemu 30 m3). Z vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné gravitační řady po obci jsou z PE DN 50 mm celkové délky 2076 m.
   V roce 2006 bylo realizováno posílení vodovodu Zajičkov, byla provedena posilující vrtaná studna hloubky 60 m, vodovodní řad z nového vrtu do objektu odradonování délky 110 m, objekt odradonování vody včetně napojení na stávající systém vodovodu.
   V roce 2010 byla provedena rekonstrukce vodovodního řadu z PVC DN 100 mm v délce 1207 m, který je vedený od vodojemu do místní části.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Rovná
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Zajíčkov
   Předpokládá se provedení rozšíření kapacity vodojemu.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Zajíčkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rovná - - - - - - 70
   Zajíčkov - - - - - 180 180
   Obec Zajíčkov celkem - - - - - 180 250
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Rovná
   V místní části Rovná žije v současnosti 58 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 7 rekreantů. Výstavba této kanalizace probíhala postupně. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 580 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 400 mm. Jedná se o mělce uloženou kanalizaci. Celá kanalizační síť je tvoří 2 povodí, jehož hlavní stoky jsou zaústěny do vodního toku Bělá. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku.

   V obci není vybudována ČOV.

   Místní (městská) část Zajíčkov
   V místní části Zajíčkov žije v současnosti 170 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 11 rekreantů. Výstavba této kanalizace probíhala v letech 1967 - 68. V posledních letech byl proveden úsek délky 115 m z potrubí PVC DN 300 mm. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 865 m, byly použity betonové trouby profilů DN 400 - 600 mm a potrubí z PVC DN 300 mm. Jedná se o mělce uloženou kanalizaci. Celá kanalizační síť je tvoří 2 povodí, jejíž hlavní stoky jsou zaústěny do vodního toku Podlesník. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Rovná
   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce jednotné kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Rovná
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Zajíčkov
   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce jednotné kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Zajíčkov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Zajíčkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rovná - 3 000,0 3 000,0
  Zajíčkov 1 000,0 6 000,0 7 000,0
  Obec Zajíčkov celkem 1 000,0 9 000,0 10 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.