Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Zachotín - CZ063.3304.6110.434 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Zachotín

  Číslo obce PRVKUK 434
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.434
  Kód obce 549177
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0434.01 Zachotín 19031 190314
  CZ063.3304.6110.0434.02 Častonín 01867 18678
  CZ063.3304.6110.0434.03 Petrkov 40450 404501
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Zachotín se nachází jižně od města Humpolec ve vzdálenosti cca 8 km. Obec je tvořena třemi místními částmi Zachotín, Petrkov (1 km jihovýchodně od Zachotína) a Častonín (2 km jižně od Zachotína). Obcí protéká vodní tok Podlesník. Rozsah zástavby je v rozmezí 564,0 – 580,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Častonín trvale bydlící 32 32 32 27 23 20 17
   přechodně bydlící 6 6 6 6 6 6 6
   celkem 38 38 38 33 29 26 23
   Petrkov trvale bydlící 11 11 11 15 16 17 18
   přechodně bydlící 2 2 2 1 1 1 1
   celkem 13 13 13 16 17 18 19
   Zachotín trvale bydlící 178 178 178 203 208 212 216
   přechodně bydlící 18 18 18 25 25 25 25
   celkem 196 196 196 228 233 237 241
   Obec Zachotín celkem trvale bydlící 221 221 221 245 247 249 251
   přechodně bydlící 26 26 26 32 32 32 32
   celkem 247 247 247 277 279 281 283
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Zachotín 238 247 250 243 238 241 242 238 238 236 246 246 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Častonín 32 32 32 33 29 26 23
   Petrkov 13 13 13 8 9 10 11
   Zachotín 196 196 196 228 233 237 241
   Obec Zachotín celkem 241 241 241 269 271 273 275
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Častonín
   Místní část Zachotín má veřejný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází jihovýchodně od místní části a je tvořeno 2 kopanými studnami (DN 200). Prameniště se nachází na okraji lesního pozemku. Studna S1 hloubky 5 m slouží jako akumulační, S2 má hloubku 4 m. Ze studny je voda gravitačně svedena do spotřebiště potrubím z PE DN 100 mm celkové délky cca 818 m. Rozvodné řady po obci jsou z PE DN 25, 32, 40 a 50 mm celkové délky cca 1253 m.

   Místní (městská) část Petrkov
   Místní část Petrkov je zásobena gravitačně z vodovodní sítě místní části Zachotín. Délka rozvodného řadu (přípojky) z PE DN 25 mm je cca 987 m.

   Místní (městská) část Zachotín
   Místní část Zachotín má veřejný vodovod s vodním zdrojem  - 1 kopaná studna. Ze studny S1 (DN 150 mm, hloubky 3,35 m) je voda svedena do odkyselovací stanice (armaturní komora, usazovací komora a odkyselovací komora). Z odkyselovací stanice je voda gravitačně svedena do zemního železobetonového VDJ 100 m3 potrubím z PVC DN 100 délky cca 2500 m. Z vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné řady jsou z PE a PVC DN 40, 80 a 100 mm celkové délky cca 1569 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Častonín
   Předpokládá se doplnění úpravny vody, případně výstavba nových zdrojů nebo připojení na vodovod Zachotín.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Petrkov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Místní (městská) část Zachotín
   Předpokládá se posílení a napojení stávajícího prameniště o 1 kopanou nebo vrtanou studni.
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Zachotín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Častonín - - - - - - -
   Petrkov - - - - - - -
   Zachotín - - - - - 237 237
   Obec Zachotín celkem - - - - - 237 237
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Častonín
   V obci Častonín žije v současnosti 31 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 6 rekreantů. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány do bezodtokých jímek nebo jsou přes domovní septiky zaústěny do místního vodního toku.

   Místní (městská) část Petrkov
   V obci Petrkov žije v současnosti 14 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 1 rekreanta. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány do bezodtokých jímek nebo jsou přes domovní septiky zaústěny do místního vodního toku.

   Místní (městská) část Zachotín
   V místní části Zachotín nyní žije 206 trvale žijících obyvatel. Příležitostně se počet zvyšuje o 25 rekreantů. Na kanalizaci jsou napojeni všichni obyvatelé. V obci je vybudována jednotná kanalizace z betonových trub o profilu DN 300 - 500 mm v celkové délce cca 1815 m. Původní kanalizační sběrače jsou většinou uloženy v místě bývalých odvodňovacích příkopů u komunikací. Jednotlivé domovní přípojky jsou napojeny přímo do kanalizace. V roce 1996 bylo provedeno propojení jednotlivých sběračů kmenovou stokou z trub PVC DN 300 mm v délce cca 460 m. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací do místního rybníka.

   V místní části není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Častonín
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Petrkov
   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Místní (městská) část Zachotín
   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

   V místní části bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Zachotín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Zachotín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Častonín 200,0 - 200,0
  Petrkov - - -
  Zachotín 300,0 5 000,0 5 300,0
  Obec Zachotín celkem 500,0 5 000,0 5 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.