Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vyskytná - CZ063.3304.6110.433 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Vyskytná

  Číslo obce PRVKUK 433
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.433
  Kód obce 549142
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0433.01 Vyskytná 18775 187755
  CZ063.3304.6110.0433.02 Branišov 00935 9351
  CZ063.3304.6110.0433.03 Sedliště 01868 18686
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vyskytná se nachází východně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 10 km. Obec je tvořena třemi místními částmi Vyskytná, Branišov (2 km západně od Vyskytné) a Sedliště (2 km severozápadně od Vyskytné). Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok a je zde Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 604,0 – 642,0 m n.m.
   Obec Vyskytná se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Branišov trvale bydlící 56 56 56 59 61 62 63
   přechodně bydlící 10 10 10 21 21 21 21
   celkem 66 66 66 80 82 83 84
   Sedliště trvale bydlící 73 73 73 81 83 85 87
   přechodně bydlící 10 10 10 6 6 6 6
   celkem 83 83 83 87 89 91 93
   Vyskytná trvale bydlící 492 491 491 567 577 587 594
   přechodně bydlící 50 50 50 85 85 85 85
   celkem 542 541 541 652 662 672 679
   Obec Vyskytná celkem trvale bydlící 621 620 620 707 721 734 744
   přechodně bydlící 70 70 70 112 112 112 112
   celkem 691 690 690 819 833 846 856
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vyskytná 708 710 702 700 714 705 718 721 716 711 710 710 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Branišov 56 56 56 60 62 63 64
   Sedliště 73 73 73 85 87 89 91
   Vyskytná 492 491 491 594 604 614 621
   Obec Vyskytná celkem 621 620 620 739 753 766 776
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Branišov

   Místní část Branišov má veřejný vodovod zásobováný 2 kopanými studnami, které se nacházejí jižně od místní části v lesní oblasti zvané „Příhony". Ze studní je voda svedena do odkyselovací stanice a po úpravě akumulována ve VDJ 50 m3. Z vodojemu je gravitačně zásobována obec řadem PVC DN 110 mm do rozvodné sítě ve spotřebišti, kde pokračují rozvodné řady z PVC celkové délky 1145 m. Původní vodovod z roku 1948 byl naposledy rekonstruován v roce 1972 a 1979.

    

   Místní (městská) část Sedliště

   Místní část Sedliště má veřejný vodovod zásobovaný z vodovodu Vyskytná a to napojením na akumulační jímku v prostoru čerpací stanice, která čerpá vodu z prameniště v k.ú. Branišov pro vodovod Vyskytná. Z této akumulační jímky je gravitačně zásobena místní část Sedliště potrubím PVC DN 80 délky 1840 m, které je napojeno na stávající rozvod PE 2" ve spotřebišti délky cca 900 m.

    

   Místní (městská) část Vyskytná

   Místní část Vyskytná má veřejný vodovod zásobovaný vodou ze dvou pramenišť. Původní prameniště se nachází v k.ú. Vyskytná (prameniště „Štůly") a tvoří ho 3 studny, z nichž voda natéká gravitačně do VDJ 100 m3 a dále pak do spotřebiště, celková délka přívodního řadu je 1925 m a tento přívodní řad byl v celé délce rekonstruován v roce 2007. Druhé prameniště se nachází v k.ú. Branišov a je tvořeno rovněž 3 studnami, ze kterých voda natéká do sběrné šachty a odtud gravitačním řadem PVC DN 80 délky 565 m do čerpací a odkyselovací stanice, odkud je čerpána do VDJ výtlačným potrubím PVC DN 80 délky 1840 m. Akumulovaná voda je vedena do obce gravitačním řadem PVC DN 100 délky 650 m. Rozvodné řady po obci mají celkovou délku cca 3 km.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Branišov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Sedliště

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vyskytná

   Předpokládá se výstavba úpravny vody na původním prameništi Štůly z důvodu nižšího pH vody. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě (zejména přívodního řadu) včetně souvisejících objektů (zejména prameniště). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vyskytná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Branišov - - - 80 82 83 84
   Sedliště - - - 75 77 79 81
   Vyskytná 542 541 541 594 604 614 621
   Obec Vyskytná celkem 542 541 541 749 763 776 786
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Branišov

   V místní části Branišov žije v současnosti 55 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 39 rekreantů. V místní části je jednotná kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1075 m a byla vybudována z mělce uložených betonových trub DN 300 - 500 mm. Odpadní vody jsou vypouštěny přes domovní septiky kanalizací do vodního toku. Kanalizace má jedno povodí a je zaústěna jedinou výustí do pravostranného přítoku Kladinského potoka.

    

   Místní (městská) část Sedliště

   V místní části Sedliště žije v současnosti 79 trvale bydlících obyvatel. V místní části je jednotná kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1385 m a byla vybudována z mělce uložených betonových trub DN 300 - 500 mm. Odpadní vody jsou vypouštěny přes domovní septiky kanalizací do vodního toku. Kanalizace má jedno povodí a je zaústěna jedinou výustí do zatrubněného vodního toku přítoku Kladinského potoka.

    

   Místní (městská) část Vyskytná

   V místní části Vyskytná žije v současnosti 574 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající oddílnou splaškovou kanalizaci napojena většina obyvatel. Splašková kanalizace je délky cca 4900 m, na jejíž stavbu byly použity roury z PVC DN 200 až DN 300 mm. Celá kanalizační síť tvoří jedno povodí a je vyústěna na mechanicko-biologickou ČOV pro 612 EO z roku 2013. Odpadní vody odtékají po vyčištění do místní bezejmenného vodního toku zaústěného do Jankovského potoka.

    

   V místní části je vybudována ČOV pro 612 EO.

   V současnosti napojené obce (místní části): Vyskytná

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Branišov

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Branišov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Sedliště

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Sedliště

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vyskytná

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V místní části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Vyskytná

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vyskytná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Branišov 3 100,0 3 600,0 6 700,0
  Sedliště 1 100,0 4 300,0 5 400,0
  Vyskytná 3 900,0 6 400,0 10 300,0
  Obec Vyskytná celkem 8 100,0 14 300,0 22 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.