Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Vokov - CZ063.3304.6110.432 - stav 3. 12. 2018

 1. Obec

  Vokov

  Číslo obce PRVKUK 432
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.432
  Kód obce 599239
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0432.01 Vokov 14465 144657
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vokov se nachází jižně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 3 km. Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok, který je zaústěn do Vlásenického potoka. Rozsah zástavby je v rozmezí 518,0 - 560,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vokov trvale bydlící 68 68 68 119 132 146 158
   přechodně bydlící 22 22 22 22 22 22 22
   celkem 90 90 90 141 154 168 180
   Obec Vokov celkem trvale bydlící 68 68 68 119 132 146 158
   přechodně bydlící 22 22 22 22 22 22 22
   celkem 90 90 90 141 154 168 180
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Vokov 95 109 125 129 140 158 170 172 166 173 182 182 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vokov 67 67 67 130 140 150 160
   Obec Vokov celkem 67 67 67 130 140 150 160
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vokov má veřejný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází západně od obce a je tvořeno jímacím zářezem (délka 40 m), ze kterého je voda gravitačně svedena do betonového zemního jednokomorového VDJ 30 m3. Z vodojemu je voda přivedena gravitačním řadem z litiny DN 100 mm délky cca 1600 m do spotřebiště.

    

   V roce 2018 bylo realizováno posílení stávajícího vodovodu vrtanou studnou hloubky 60m, která byla napojena do stávajího VDJ.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se doplnění úpravny vody nebo vyhledání nových vodních zdrojů. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Vokov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Vokov - - - - 140 150 160
   Obec Vokov celkem - - - - 140 150 160
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vokov žije v současnosti 111 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 22 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1100 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 400 mm. Celá kanalizační síť tvoří jedno povodí a je vyústěna do místního vodního toku, který je zaústěn do Vlásenického potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace s napojením na kanalizační přivaděč od obce Rynárec a odvedením odpadních vod na ČOV v Pelhřimově.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Vokov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Vokov 500,0 8 000,0 8 500,0
  Obec Vokov celkem 500,0 8 000,0 8 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  3. 12. 2018 50/2018 administrativní opatření Vokov - posílení vodního zdroje vodovodu obce Vokov - vrtaná trubní studna hl. 60 m na p.č. 1598 a 1621 a p.č. st. 89 v k.ú. Vokov u Rynárce vč. napojení na stávající VDJ
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.