Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Veselá - CZ063.3304.6110.431 - stav 2. 12. 2015

 1. Obec

  Veselá

  Číslo obce PRVKUK 431
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.431
  Kód obce 549053
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  817
  Počátky

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0431.01 Veselá 18051 180513
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Veselá se nachází východně od města Kamenice nad Lipou ve vzdálenosti cca 10 km. V obci je Návesní rybník a přítok vodního toku Bělá. Rozsah zástavby je v rozmezí 622,0 – 642,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Veselá trvale bydlící 243 243 242 232 235 230 230
   přechodně bydlící 30 30 30 30 32 35 35
   celkem 273 273 272 262 267 265 265
   Obec Veselá celkem trvale bydlící 243 243 242 232 235 230 230
   přechodně bydlící 30 30 30 30 32 35 35
   celkem 273 273 272 262 267 265 265
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Veselá 216 218 224 232 233 235 228 230 227 225 223 223 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Veselá 234 234 234 257 262 260 260
   Obec Veselá celkem 234 234 234 257 262 260 260
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Veselá má veřejný vodovod. Prameniště vodovodu Veselá je tvořeno 2 jímacími zářezy, ze kterých je voda svedena do odkyselovací stanice. Z odkyselovací stanice je voda gravitačně svedena do kruhového železobetonového VDJ 40 m3 (656,8/652,8 m n.m.). Z vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště rozvodnými řady z oceli DN 50 a 100 mm celkové délky cca 2070 m.

   V roce 2015 byla realizována obnova o rozšíření vodovodu, které spočívalo v posílení tlakových poměrů ve vodovodní síti AT stanicí a rozdělení vodovodní sítě do dvou tlakových pásem.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě (zejména zásobovací řad) včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována (zejména v severní části obce).

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Veselá realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Veselá - - - - 200 260 260
   Obec Veselá celkem - - - - 200 260 260
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Veselá žije v současnosti 232 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, která probíhala v letech 1948 - 1955 a jejíž celková délka činí cca 2226 m, byly použity betonové trouby profilů DN 200 - 600 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 4 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do místního vodního toku. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do levostranného přítoku vodního toku Bělá nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se vybudování splaškového kanalizačního systému a výstavba čistírny odpadních vod. Částečně bude ponechána jednotná kanalizace, která bude rekonstruována.

   V obci bude vybudována  ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Veselá
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Veselá realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Veselá 2 100,0 22 800,0 24 900,0
  Obec Veselá celkem 2 100,0 22 800,0 24 900,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  2. 12. 2015 43/2015 administrativní opatření Veselá - obnova a rozšíření vodovodu Veselá - rozdělení spotřebiště na dvě tlaková pásma, vodovodní řady v celkové délce 445 m, ATS na st. par. č. 62/1 v k.ú. Veselá u Častrova