Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Velký Rybník - CZ063.3304.6110.430 - stav 23. 2. 2018

 1. Obec

  Velký Rybník

  Číslo obce PRVKUK 430
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.430
  Kód obce 549045
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0430.01 Velký Rybník 17971 179710
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velký Rybník se nachází severovýchodně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 7 km. Obcí protéká Kopaninský potok a je zde Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 474,0 – 490,0 m n.m.
   Obec Velký Rybník se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Velký Rybník trvale bydlící 165 165 165 166 162 159 154
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 195 195 195 196 192 189 184
   Obec Velký Rybník celkem trvale bydlící 165 165 165 166 162 159 154
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 195 195 195 196 192 189 184
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Velký Rybník 167 173 175 172 172 183 183 192 193 197 198 198 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Velký Rybník 149 151 153 190 190 180 180
   Obec Velký Rybník celkem 149 151 153 190 190 180 180
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec má veřejný vodovod. Prameniště vodovodu Velký Rybník tvoří šest studní, ze kterých je jímaná voda potrubím z PE DN 50 mm a DN 38 mm gravitačně svedena do VDJ 2 x 50 m3 s odkyselovací jímkou. Z vodojemu je voda gravitačně přivedena do obce. Rozvodný řad po obci je z PVC DN 100 mm délky cca 1186 m.

    

   V roce 2018 byla realizována nová vrtaná trubní studna hloubky 40 m s výtlačným řadem do nové úpravny vody, dále byl vybudován nový vodojem.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Velký Rybník realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Velký Rybník - - - - - 180 180
   Obec Velký Rybník celkem - - - - - 180 180
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Velký Rybník žije v současnosti 172 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, která probíhala v letech 1960 - 1965, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 600 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do Kopaninského potoka. Odpadní vody odtékají stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce jednotné kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Velký Rybník
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Velký Rybník realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Velký Rybník 2 000,0 6 000,0 8 000,0
  Obec Velký Rybník celkem 2 000,0 6 000,0 8 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  23. 2. 2018 36/2018 administrativní opatření Velký Rybník - posílení vodních zdrojů vodovodu pro veřejnou potřebu Velký Rybník vrtanou trubní studnou hl. 40 m na pozemku par. č. 397 k.ú. Velký Rybník u Humpolce, dále obsahuje VDJ a ÚV realizována . Ze studny je veden výtlačný vodovodní řad délky cca 3 m do ÚV
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.