Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Včelnička - CZ063.3304.6110.429 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Včelnička

  Číslo obce PRVKUK 429
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.429
  Kód obce 549002
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  787
  Kamenice nad Lipou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0429.01 Včelnička 17739 177393
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Včelnička se nachází západně od města Kamenice nad Lipou ve vzdálenosti cca 2 km. Obcí protéká bezejmenný místní vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 568,0 – 582,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Včelnička trvale bydlící 196 196 196 177 172 167 162
   přechodně bydlící 100 100 100 100 100 100 100
   celkem 296 296 296 277 272 267 262
   Obec Včelnička celkem trvale bydlící 196 196 196 177 172 167 162
   přechodně bydlící 100 100 100 100 100 100 100
   celkem 296 296 296 277 272 267 262
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Včelnička 184 172 188 194 197 194 197 198 207 226 233 233 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Včelnička 180 181 184 270 270 260 260
   Obec Včelnička celkem 180 181 184 270 270 260 260
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Včelnička má veřejný vodovod s vlastním zdrojem, vodojemem a rozvodnými řady.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Včelnička realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Včelnička - - - - - 260 260
   Obec Včelnička celkem - - - - - 260 260
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Včelnička žije v současnosti 174 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 100 rekreantů. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť, pouze v části obce je vybudována dešťová kanalizace.
   Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo odváděny přes septky do místního vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Včelnička
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Včelnička realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Včelnička - 10 000,0 10 000,0
  Obec Včelnička celkem - 10 000,0 10 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.