Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Útěchovičky - CZ063.3304.6110.428 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Útěchovičky

  Číslo obce PRVKUK 428
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.428
  Kód obce 537730
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0428.01 Útěchovičky 17559 175595
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Útěchovičky se nachází severozápadně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 8 km. Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok a je zde Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 538,0 – 568,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Útěchovičky trvale bydlící 77 77 77 71 66 61 57
   přechodně bydlící 20 20 20 25 25 30 35
   celkem 97 97 97 96 91 91 92
   Obec Útěchovičky celkem trvale bydlící 77 77 77 71 66 61 57
   přechodně bydlící 20 20 20 25 25 30 35
   celkem 97 97 97 96 91 91 92
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Útěchovičky 76 78 76 76 76 76 72 73 73 72 71 71 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Útěchovičky - - - - - 91 91
   Obec Útěchovičky celkem - - - - - 91 91
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Úěchovičky nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni z domovních studní.
   Část obce a zemědělská firma je zásobena vodou z obecních studní ve středu obce, ze kterých je voda čerpána k nemovitostem. Vedle studny je vrt, který slouží v době sucha k doplnění vody ve studni. Kvalita vody ve vrtu neodpovídá požadavkům na pitnou vodu a je proto užívána pouze jako voda užitková.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba veřejného vodovodu tvořeného novým vodním zdrojem, vodojemem a rozvodnými řady.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Útěchovičky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Útěchovičky - - - - - 91 91
   Obec Útěchovičky celkem - - - - - 91 91
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 76 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 25 rekreantů. V obci je vybudována pouze dešťová kanalizace ve větší části obce.
   Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudvána ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Útěchovičky
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Útěchovičky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Útěchovičky 6 000,0 5 000,0 11 000,0
  Obec Útěchovičky celkem 6 000,0 5 000,0 11 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.