Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Boňkov - CZ063.3601.6102.049 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Boňkov

  Číslo obce PRVKUK 49
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.049
  Kód obce 573558
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0049.01 Boňkov 03828 38288
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Boňkov leží jihozápadně od města Havlíčkův Brod. Obcí protéká Boňkovický potok. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Boňkov trvale bydlící 58 58 58 58 55 53 51
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 88 88 88 88 85 83 81
   Obec Boňkov celkem trvale bydlící 58 58 58 58 55 53 51
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 88 88 88 88 85 83 81
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Boňkov 57 64 59 62 61 64 65 68 79 77 78 78 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Boňkov - - - 58 55 53 51
   Obec Boňkov celkem - - - 58 55 53 51
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Boňkov (532 - 552 m n.m.) má pro část obce vybudovaný vodovod (cca z r. 1928), zásobovaný gravitačně z VDJ Boňkov 24 m3. VDJ je plněn samospádem z místní studny (hloubka 3,6 m, vydatnost max. 0,24 l/s). Část obyvatel je pitnou vodou zásobena z vlastních zdrojů.

   V období 2008 až 2014 byla realizována výstavba vodovodních řadů v celkové délce cca 909 m .

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Pro dostatečné zásobení celé obce bude vybudován nový VDJ o objemu 50 m3 na kotě 570 m n.m., ze kterého bude celá obec zásobena gravitačně.

   Navrhované zdroje pitné vody

   V obci Boňkov je uvažováno s využitím nového místního podzemního vodního zdroje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Boňkov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Boňkov - - - - - - -
   Obec Boňkov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Boňkov nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod není pro obec Boňkov navrženo k realizaci opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Boňkov - - -
  Obec Boňkov celkem - - -
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.