Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Útěchovice - CZ063.3304.6110.427 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Útěchovice

  Číslo obce PRVKUK 427
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.427
  Kód obce 548987
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0427.01 Útěchovice 17557 175579
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Útěchovice se nachází severozápadně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 8 km. Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok a je zde návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 530 - 550 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Útěchovice trvale bydlící 85 85 85 82 83 83 84
   přechodně bydlící 10 10 10 5 5 5 5
   celkem 95 95 95 87 88 88 89
   Obec Útěchovice celkem trvale bydlící 85 85 85 82 83 83 84
   přechodně bydlící 10 10 10 5 5 5 5
   celkem 95 95 95 87 88 88 89
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Útěchovice 66 79 76 72 71 72 67 69 66 65 61 61 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Útěchovice 80 80 80 85 85 85 85
   Obec Útěchovice celkem 80 80 80 85 85 85 85
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec má veřejný vodovod. Zdrojem vody pro vodovod je jímací vrt hloubky 80 m, ze kterého je voda čerpána do zemního železobetonového VDJ 50 m3. Původní prameniště tvořené 5 kopanými studnami bylo postupně rekonstruováno. V současné době lze používat pouze dvě studny, ostatní jsou z důvodu nedostatečné kvality odpojeny a nevyužívány. Z vodojemu je voda gravitačně svedena do spotřebiště řadem DN 100 mm délky 830 m. Rozvodné řady jsou z PVC DN 80 mm délky cca 1500 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se vyhledání a napojení nového vodního zdroje vody pro posílení dodávky vody do veřejného vodovodu. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména vrtu, ÚV a VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Útěchovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Útěchovice - - - - - 85 85
   Obec Útěchovice celkem - - - - - 85 85
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 77 trvale bydlících obyvatel, z nichž je většina napojena na jednotnou kanalizaci. Odpadní vody jsou odváděny přes septiky kanalizací přímo do vodního toku nebo zachycovány v bezodtokých jímkách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce jednotné kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Útěchovice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Útěchovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Útěchovice 2 000,0 3 000,0 5 000,0
  Obec Útěchovice celkem 2 000,0 3 000,0 5 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.