Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ústrašín - CZ063.3304.6110.426 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Ústrašín

  Číslo obce PRVKUK 426
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.426
  Kód obce 537608
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0426.01 Ústrašín 17544 175447
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ústrašín se nachází jihozápadně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 6 km. Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok, který je přítokem vodního toku Hejlovka. Rozsah zástavby je v rozmezí 560,0 – 568,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ústrašín trvale bydlící 180 180 180 229 235 240 245
   přechodně bydlící 22 22 22 29 27 22 19
   celkem 202 202 202 258 262 262 264
   Obec Ústrašín celkem trvale bydlící 180 180 180 229 235 240 245
   přechodně bydlící 22 22 22 29 27 22 19
   celkem 202 202 202 258 262 262 264
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ústrašín 220 226 222 224 224 230 237 243 237 253 255 255 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ústrašín 180 180 180 258 262 262 264
   Obec Ústrašín celkem 180 180 180 258 262 262 264
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Původní vodovod má prameniště, které se nachází v lese pod vrchem Vorlovem (674 m n.m.). Výška spodního prameniště (studna) je 40 m nad obcí a voda je gravitačně svedena do obce. Při malém odběru vody se voda hromadí ve vodojemu, který je umístěn za spotřebištěm. VDJ 60 m3 (586,00/590,00 m n.m.) je zemní železobetonový. Z vodojemu teče voda do obce litinovým potrubím a rozvádí se po obci. Dále jsou zde jímací zářezy z kameninového poloděrovaného potrubí, které slouží jako další zdroj pitné vody. Dalším zdrojem je společná studna se spotřebištěm obcem Ondřejov. Z této studny je voda čerpána do spotřebiště výtlačným potrubím PVC DN 80 mm délky 1200 m. Dále je proveden propoj na vodovod obce Božejov, který se využívá při nedostatku vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ, ÚV a prameniště). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Ústrašín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ústrašín - - - - 262 262 262
   Obec Ústrašín celkem - - - - 262 262 262
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 225 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Obec má jednotnou kanalizaci jejíž celková délka činí cca 820 m a byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500 mm.
   Celá kanalizační síť je rozdělena do 1 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do místního vodního toku. Odpadní vody odtékají stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek. Část objektů je vybavena domovními čistírnami odpadních vod.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dobudování a rekonstrukce kanalizačního systému a výstavba čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Ústrašín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Ústrašín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Ústrašín 12 150,0 7 000,0 19 150,0
  Obec Ústrašín celkem 12 150,0 7 000,0 19 150,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.