Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Svépravice - CZ063.3304.6110.424 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Svépravice

  Číslo obce PRVKUK 424
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.424
  Kód obce 598763
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0424.01 Svépravice 16029 160296
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Svépravice se nachází severně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 9 km. V obci je Návesní rybník a protéká jí bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 504,0 – 534,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Svépravice trvale bydlící 124 124 124 115 117 120 120
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 139 139 139 130 132 135 135
   Obec Svépravice celkem trvale bydlící 124 124 124 115 117 120 120
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 139 139 139 130 132 135 135
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Svépravice 120 124 118 117 112 110 114 117 115 115 120 120 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Svépravice 74 81 92 100 110 135 135
   Obec Svépravice celkem 74 81 92 100 110 135 135
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Svépravice není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní. Kvalita a množství vody není známa. Pro zemědělské družstvo a jeden objekt je vybudován vodovod ve správě zemědělského družstva. Prameniště se nachází jižně od obce a je tvořeno jednou studnou, ze které je veden gravitační řad k objektu družstva. Délka řadu z PE DN 50 je 1036 m. Délka přípojky z PE DN 32 je 750 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou veřejného vodovodu včetně nového vodního zdroje (2 studní), úpravnou vody a vodojemem.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Svépravice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Svépravice - - - - - 135 135
   Obec Svépravice celkem - - - - - 135 135
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 112 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů. V obci není vybudována veřejná kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo jsou přes domovní septiky zaústěny do místního vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Svépravice
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Svépravice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Svépravice 4 500,0 6 000,0 10 500,0
  Obec Svépravice celkem 4 500,0 6 000,0 10 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.