Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Střítež pod Křemešníkem - CZ063.3304.6110.423 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Střítež pod Křemešníkem

  Číslo obce PRVKUK 423
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.423
  Kód obce 561487
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0423.01 Střítež pod Křemešníkem 15798 157988
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Střítež pod Křemešníkem se nachází východně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 7 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 570,0 – 590,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Střítež pod Křemešníkem trvale bydlící 42 42 42 45 44 42 40
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 52 52 52 55 54 52 50
   Obec Střítež pod Křemešníkem celkem trvale bydlící 42 42 42 45 44 42 40
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 52 52 52 55 54 52 50
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Střítež pod Křemešníkem 46 50 53 57 66 68 62 62 61 64 67 67 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Střítež pod Křemešníkem - - - - - 50 50
   Obec Střítež pod Křemešníkem celkem - - - - - 50 50
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Střítež pod Křemešníkem nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba veřejného vodovodu tvořeného novým vodním zdrojem, akumulací nebo ATS a rozvodnými řady.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Střítež pod Křemešníkem realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Střítež pod Křemešníkem - - - - - - 50
   Obec Střítež pod Křemešníkem celkem - - - - - - 50
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 50 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvětšuje o 10 rekreantů. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se předpokládá výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Střítež pod Křemešníkem
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Střítež pod Křemešníkem realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Střítež pod Křemešníkem 3 500,0 4 500,0 8 000,0
  Obec Střítež pod Křemešníkem celkem 3 500,0 4 500,0 8 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.