Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Střítež - CZ063.3304.6110.422 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Střítež

  Číslo obce PRVKUK 422
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.422
  Kód obce 537594
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0422.01 Střítež 15801 158011
  CZ063.3304.6110.0422.02 Bor 15799 157996
  CZ063.3304.6110.0422.03 Krumvald 15800 158003
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Střítež se nachází jihozápadně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 9 km. Obec je rozdělena do tří místních částí Střítež, Bor (2 km severně od Stříteže) a Krumvald (1 km západně od Stříteže).
   Obcí protéká bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 614,0 – 652,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bor trvale bydlící 19 19 19 15 13 11 10
   přechodně bydlící 21 21 21 10 10 10 10
   celkem 40 40 40 25 23 21 20
   Krumvald trvale bydlící 17 17 17 13 12 10 8
   přechodně bydlící 20 20 20 10 10 10 10
   celkem 37 37 37 23 22 20 18
   Střítež trvale bydlící 71 71 71 79 78 78 77
   přechodně bydlící 18 18 18 15 15 15 15
   celkem 89 89 89 94 93 93 92
   Obec Střítež celkem trvale bydlící 107 107 107 107 103 99 95
   přechodně bydlící 59 59 59 35 35 35 35
   celkem 166 166 166 142 138 134 130
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Střítež 103 108 106 106 106 103 100 103 102 106 110 110 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bor 14 14 15 20 20 20 20
   Krumvald - - - 10 10 10 10
   Střítež 71 71 71 94 93 93 92
   Obec Střítež celkem 85 85 86 124 123 123 122
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bor

   Místní část má vybudovaný veřejný vodovod. Prameniště vodovodu Bor tvoří 1 kopaná studna ležící jižně od Boru. Celková hloubka studny je 4 m. Posilující zdroje jsou 3 kopané studny. Původní studna slouží jako akumulační nádrž. Ze studny je spotřebiště zásobeno gravitačními řady z PE DN 50 mm. Celkové délka vodovodních řadů je cca 1433. Část nemovitostí není připojena.

    

   Místní (městská) část Krumvald

   Místní část Krumvald nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobováni pitnou vodou z domovních studní, část obyvatel z veřejné studny.

    

   Místní (městská) část Střítež

   Místní část má vybudovaný veřejný vodovod. Prameniště vodovodu Střítež se nachází západně od místní části. Je tvořeno čtyřmi studnami. V roce 2013 byla provedena rekonstrukce vodních zdrojů - oprava 3 stávajících kopaných studní. Součástí bylo i vybudování nového zemního VDJ 30 m3 včetně armaturní komory. Dále byl vybudován nový řad ze studny S1 do vodojemu z PE DN 63 mm  v délce 73 m, přívodní řad do obce PE DN 90 mm v délce 85 m, výtlak ze studny S3 do vodojemu z PE DN 63 mm v délce 85 m. Z akumulace je spotřebiště zásobeno gravitačně rozvodným řadem PE 2" v délce 546 m a rozvodným řadem PVC 90 mm v délce cca 766 m, jehož výměna byla provedena v roce 2004.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bor

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména prameniště). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Krumvald

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Střítež

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Střítež realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bor - - - - - - -
   Krumvald - - - - - - -
   Střítež - - - - 92 92 92
   Obec Střítež celkem - - - - 92 92 92
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bor

   V místní části Bor žije v současnosti 14 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 21 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

    

   Místní (městská) část Krumvald

   V místní části Krumvald žije v současnosti 14 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

    

   Místní (městská) část Střítež

   V místní části Střítež žije v současnosti 83 obyvatel. Příležitostně se počet zvyšuje 15 rekreantů. Na kanalizaci jsou napojeni všichni obyvatelé. Jednotná stoková síť v obci Střítež dosahuje délky cca 1,0 km. Byla vybudována postupně v roce 1973 - 1974 z potrubí o profilu 50 – 100 mm a betonového hrdlového potrubí o průměru 300 mm. Kanalizace se skládá ze dvou větví podél komunikace Střítež – Drahoňov. Větev A  - odvádí odpadní vody z převážné části obce. Její délka je cca 640 m a je vyústěna pod obcí profilem 100 cm. Větev B – je zaústěna do větve „A" a má délku cca 360 m. Byla vybudována z betonového potrubí průměru 300 mm. Odpadní vody jsou vypouštěny přímo do vodního toku.

   V místní části není čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bor

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Krumvald

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Střítež

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Střítež

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Střítež realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bor 100,0 - 100,0
  Krumvald - - -
  Střítež 400,0 8 500,0 8 900,0
  Obec Střítež celkem 500,0 8 500,0 9 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.