Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Stojčín - CZ063.3304.6110.421 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Stojčín

  Číslo obce PRVKUK 421
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.421
  Kód obce 561452
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  817
  Počátky

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0421.01 Stojčín 12302 123021
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Stojčín se nachází jihovýchodně od města Žirovnice ve vzdálenosti cca 2 km. V obci je rybník Suchan. Rozsah zástavby je v rozmezí 604,0 – 628,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Stojčín trvale bydlící 125 125 125 124 124 123 122
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 155 155 155 154 154 153 152
   Obec Stojčín celkem trvale bydlící 125 125 125 124 124 123 122
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 155 155 155 154 154 153 152
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Stojčín 122 123 124 127 127 131 129 128 114 117 113 113 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Stojčín 98 100 103 150 150 150 150
   Obec Stojčín celkem 98 100 103 150 150 150 150
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Stojčín má veřejný vodovod. Prameniště je tvořeno 2 studnami umístěnými severovýchodně od obce. V každé studni je umístěno čerpadlo, které čerpá vodu do čerpací stanice. Z čerpací stanice je voda čerpána do zemního železobetonového VDJ 150 m3. Celková délka výtlačných řadů je 1325 m.

   Další prameniště je tvořeno 2 studnami v prostoru ZD, ze kterých voda natéká gravitačně do VDJ potrubím z PE DN 50 mm délky 472 m. Gravitační rozvody jsou z litiny DN 100 - 150 mm celkové délky 2232 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Výhledově je uvažováno s novým vodním zdrojem.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Stojčín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Stojčín - - - - - - 150
   Obec Stojčín celkem - - - - - - 150
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Stojčín žije v současnosti 123 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť pro odvádění splaškových vod, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se vybudování převážně splaškové kanalizace, která bude napojena na nově vabudovanou ČOV v obci.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Stojčín
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není


   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Stojčín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Stojčín 500,0 9 500,0 10 000,0
  Obec Stojčín celkem 500,0 9 500,0 10 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.