Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rynárec - CZ063.3304.6110.420 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rynárec

  Číslo obce PRVKUK 420
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.420
  Kód obce 562009
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0420.01 Rynárec 14464 144649
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rynárec se nachází jižně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 4 km. Obcí protéká vodní tok Bělá. Rozsah zástavby je v rozmezí 512,0 – 546,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rynárec trvale bydlící 498 497 497 603 629 653 675
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 528 527 527 633 659 683 705
   Obec Rynárec celkem trvale bydlící 498 497 497 603 629 653 675
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 528 527 527 633 659 683 705
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rynárec 599 592 594 592 580 597 605 627 627 608 624 624 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rynárec 480 480 480 630 630 680 700
   Obec Rynárec celkem 480 480 480 630 630 680 700
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován veřejný vodovod. Zdrojem vody je prameniště, které se nalézá na rozhraní katastrálních území obcí Rynárec, Vratišov a Čelistná, pod silnicí Rynárec - Vratišov. Prameniště je tvořeno 5 kopanými studněmi (z betonových skruží DN 1500 mm, hloubky 4 m), 1 vrtanou studní hloubky 18 m. Voda ze studně je svedena do sběrné jímky tvořené studnou S1. Z této studny je voda gravitačně svedena potrubím z litiny o průměru 100 mm do zemního monolitického železobetonového jednokomorového VDJ 100 m3. Z vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště. Celková délka vodovodní sítě cca 4300 m. Na veřejný vodovod je napojena většina obyvatel obce.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se posílení vodních zdrojů s napojením do vodovodní sítě a výstavba nového vodojemu. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě (zejména z azbestocementu) včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rynárec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rynárec - - 630 630 630 680 700
   Obec Rynárec celkem - - 630 630 630 680 700
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Rynárec žije v současnosti 590 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. V obci je vybudována jednotná kanalizace z roku 1993, která odvádí odpadní vody od jednotlivých nemovitostí do kanalizačního systému města Pelhřimov, kde jsou čištěny na ČOV Pelhřimov. Celková délka kanalizace je cca 6300 m a je provedena z betonových trub DN 600 a 800 mm a z PVC DN 300 mm. Ve středu obce na kmenové stoce je provedeno odlehčení a další odlehčení je provedeno pod obcí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Obec ja napojena na kanalizační systém města Pelhřimov, který je zakončen ČOV.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rynárec realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rynárec 5 500,0 4 000,0 9 500,0
  Obec Rynárec celkem 5 500,0 4 000,0 9 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.