Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rovná - CZ063.3304.6110.419 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rovná

  Číslo obce PRVKUK 419
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.419
  Kód obce 561274
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0419.01 Rovná 04508 45080
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rovná se nachází severozápadně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 500,0 – 532,0 m n.m. Celé zájmové území spadá do povodí řeky Trnavy. Obcí protéká bezejmenný vodní tok přítok Trnavy.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rovná trvale bydlící 72 72 72 57 54 50 46
   přechodně bydlící 20 20 20 5 5 5 5
   celkem 92 92 92 62 59 55 51
   Obec Rovná celkem trvale bydlící 72 72 72 57 54 50 46
   přechodně bydlící 20 20 20 5 5 5 5
   celkem 92 92 92 62 59 55 51
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rovná 64 58 58 58 60 56 57 57 54 55 53 53 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rovná 60 60 61 62 58 54 50
   Obec Rovná celkem 60 60 61 62 58 54 50
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je veřejný vodovod. Prameniště vodovodu Rovná se nachází jižně od obce a je tvořeno 7 kopanými studnami (hloubka 3 - 6 m, 4 studny DN 1200 z betonových skruží, 3 DN 2000 mm roubené kamenem). Z prameniště je voda gravitačně svedena do zemního železobetonového VDJ 25 m3. Z vodojemu je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné řady jsou z PVC DN 100 mm délky cca 1225 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se posílení vodovodu vybudováním vrtu (v lokalitě „Na loučkách") a napojení ke stávajícímu prameništi. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rovná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rovná - - - - - - 50
   Obec Rovná celkem - - - - - - 50
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 57 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 2 rekreanty. Obec nemá v současnosti vybudovanou jednotnou kanalizační síť v části obce o délce cca 800 m. Odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do návesního rybníka nebo do místního vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Rovná
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rovná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rovná 500,0 4 500,0 5 000,0
  Obec Rovná celkem 500,0 4 500,0 5 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.