Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Rodinov - CZ063.3304.6110.418 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Rodinov

  Číslo obce PRVKUK 418
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.418
  Kód obce 561789
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  787
  Kamenice nad Lipou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0418.01 Rodinov 14027 140279
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rodinov se nachází jihovýchodně od města Kamenice nad Lipou ve vzdálenosti cca 3 km. V obci se nachází Návesní rybník a Rodinovský potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 586,0 – 622,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rodinov trvale bydlící 204 204 204 215 216 216 216
   přechodně bydlící 20 20 20 25 25 25 25
   celkem 224 224 224 240 241 241 241
   Obec Rodinov celkem trvale bydlící 204 204 204 215 216 216 216
   přechodně bydlící 20 20 20 25 25 25 25
   celkem 224 224 224 240 241 241 241
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Rodinov 207 207 210 213 220 219 221 227 226 225 227 227 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rodinov 200 200 200 200 200 225 225
   Obec Rodinov celkem 200 200 200 200 200 225 225
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obcj je vybudován veřejný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází severně od obce Rodinov nad silnicí Antonka - Vlásenice a je tvořeno jednou kopanou studní. Vydatnost zdroje je 1,2 l/s. Ze studny je voda gravitačně svedena potrubím z PE DN 100 mm délky cca 2300 m do odkyselovací a čerpací stanice. Z čerpací stanice je voda čerpána  potrubím PE DN 100 mm délky cca 600 m. VDJ 100 m3 je zemní železobetonový jednokomorový. Z VDJ voda odtéká gravitačně a je rozváděna po obci vodovodními řady délky cca 2500 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Uvažuje se s rekonstrukcí odkyselovací stanice

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Rodinov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Rodinov - - - - - - 225
   Obec Rodinov celkem - - - - - - 225
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Rodinov žije v současné době cca 214 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o cca 25 rekreantů. V obci je vybudována jednotná kanalizační  síť z betonových trub DN 300 - 1000 mm  celkové délky 2371 m. Do této kanalizace jsou přes domovní septiky napojeni všichni obyvatelé.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Předpokládá se vybudování čistírny odpadních vod (biologických rybníků).

    

   V obci bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Rodinov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Rodinov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Rodinov 900,0 4 300,0 5 200,0
  Obec Rodinov celkem 900,0 4 300,0 5 200,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.