Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bartoušov - CZ063.3601.6102.048 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bartoušov

  Číslo obce PRVKUK 48
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.048
  Kód obce 548260
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0048.01 Bartoušov 09573 95737
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bartoušov leží jihovýchodně od města Havlíčkův Brod. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bartoušov trvale bydlící 152 152 152 169 172 175 177
   přechodně bydlící 22 22 22 22 22 22 22
   celkem 174 174 174 191 194 197 199
   Obec Bartoušov celkem trvale bydlící 152 152 152 169 172 175 177
   přechodně bydlící 22 22 22 22 22 22 22
   celkem 174 174 174 191 194 197 199
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bartoušov 172 165 159 162 164 159 152 149 147 156 158 158 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bartoušov 52 69 96 80 85 90 95
   Obec Bartoušov celkem 52 69 96 80 85 90 95
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Bartoušov (462 - 491 m n.m.) má vybudovaný veřejný vodovod (r. 2003), zásobený vodou ze skupinového vodovodu Želivka – Podmoklany. Tlak v místním vodovodu je dán čerpáním čerpací stanicí Mírovka.  Přes rozvodnou síť Bartoušova je voda dále dopravována do místních částí Kněžské a Šlapanov obce Šlapanov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bartoušov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bartoušov - - - - - 175 177
   Obec Bartoušov celkem - - - - - 175 177
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bartoušov má vybudovanou jednotnou kanalizaci. Splaškové vody z obce odtékají po předčištění v biologických septicích do této kanalizace a následně do vodního toku Šlapanka.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Bartoušově navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny na ČOV Havlíčkův Brod.

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bartoušov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bartoušov - 13 000,0 13 000,0
  Obec Bartoušov celkem - 13 000,0 13 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.