Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Putimov - CZ063.3304.6110.417 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Putimov

  Číslo obce PRVKUK 417
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.417
  Kód obce 598755
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0417.01 Putimov 13699 136999
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Putimov se nachází jihovýchodně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 6 km. Obcí protéká vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 582,0 – 612,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Putimov trvale bydlící 226 226 225 270 292 306 318
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 30
   celkem 246 246 245 290 312 326 348
   Obec Putimov celkem trvale bydlící 226 226 225 270 292 306 318
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 30
   celkem 246 246 245 290 312 326 348
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Putimov 263 264 271 265 269 273 271 269 274 277 276 276 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Putimov 226 226 225 270 312 326 348
   Obec Putimov celkem 226 226 225 270 312 326 348
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován veřejný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází východně od obce a je tvořeno 6 kopanými studnami (z betonových skruží DN 1000 mm). Ze studní je voda gravitačně svedena do vodojemu 2 x 50 m3 (620/615 m n.m.), nově byla vybudovaná další komora o objemu 100 m3. Přívodní řad od studní do VDJ je z PVC DN 100 mm délky 2577 m. Zásobní řad z vodojemu a rozvodné řady po obci jsou jednak z PVC DN 100 mm délky 1438 m, a jednak z PE DN 50 mm délky 320 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Putimov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Putimov - - - - - - 348
   Obec Putimov celkem - - - - - - 348
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Putimov žije v současnosti 270 trvale bydlících obyvatel, na stávající jednotnou kanalizační síť jsou napojeni všichni obyvatelé. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 1509 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500. Kanalizace je pod obcí zaústěna do zatrubněného vodního toku.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navrhuje se výstavba oddílné kanalizace (částečně splaškové a částečně dešťové). Dále se navrhuje čištění odpadních vod ve stávajícím rybníku, který bude upraven na stabilizační nádrži s možností přídavné aerace, přičemž hrubé předčištění bude tvořeno domovními septiky.

    

   V obci bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Putimov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Putimov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Putimov 1 700,0 10 700,0 12 400,0
  Obec Putimov celkem 1 700,0 10 700,0 12 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.