Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Proseč pod Křemešníkem - CZ063.3304.6110.416 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Proseč pod Křemešníkem

  Číslo obce PRVKUK 416
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.416
  Kód obce 561941
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0416.01 Proseč pod Křemešníkem 13325 133256
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Proseč pod Křemešníkem se nachází východně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 8 km. Obcí protéká místní bezejmenný vodní tok a vodní tok Olešná. V obci jsou místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 595,0 – 620,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Proseč pod Křemešníkem trvale bydlící 78 78 78 87 89 91 93
   přechodně bydlící 32 32 32 32 32 32 32
   celkem 110 110 110 119 121 123 125
   Obec Proseč pod Křemešníkem celkem trvale bydlící 78 78 78 87 89 91 93
   přechodně bydlící 32 32 32 32 32 32 32
   celkem 110 110 110 119 121 123 125
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Proseč pod Křemešníkem 86 85 90 93 91 90 83 91 93 84 83 83 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Proseč pod Křemešníkem 58 60 63 100 110 120 120
   Obec Proseč pod Křemešníkem celkem 58 60 63 100 110 120 120
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec má veřejný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází jižně od obce a je tvořeno 4 jímacími studnami. Ze studny S1 a S4 je voda svedena do sběrné studny řadem PVC DN 100 mm délky 80 m. Ze studní S2 a S3 a ze sběrné studny je voda svedena potrubím z PVC DN 100 mm do čerpací stanice s odkyselením. Čerpací stanice čerpá vodu výtlačným řadem PVC DN 110 mm délky 375 m do zemního VDJ 2 x 50 m3. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Proseč pod Křemešníkem realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Proseč pod Křemešníkem - - - - - - 120
   Obec Proseč pod Křemešníkem celkem - - - - - - 120
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Proseč pod Křemešníkem žije v současnosti 86 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 32 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 900 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do bezejmenného vodního toku a místního rybníka.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se předpokládá dostavba a rekonstrukce kanalizační sítě a výstavba čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   Současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Proseč pod Křemešníkem
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Proseč pod Křemešníkem realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Proseč pod Křemešníkem 500,0 3 000,0 3 500,0
  Obec Proseč pod Křemešníkem celkem 500,0 3 000,0 3 500,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.