Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Polesí - CZ063.3304.6110.415 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Polesí

  Číslo obce PRVKUK 415
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.415
  Kód obce 561436
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  817
  Počátky

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0415.01 Polesí 12524 125245
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Polesí se nachází jihovýchodně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 18 km. Obcí protéká vodní tok Počátecký potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 664,0 – 670,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Polesí trvale bydlící 85 85 85 77 72 66 60
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 115 115 115 107 102 96 90
   Obec Polesí celkem trvale bydlící 85 85 85 77 72 66 60
   přechodně bydlící 30 30 30 30 30 30 30
   celkem 115 115 115 107 102 96 90
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Polesí 78 84 83 87 89 93 96 103 99 98 99 99 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Polesí 85 85 85 100 100 90 90
   Obec Polesí celkem 85 85 85 100 100 90 90
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Polesí má veřejný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází severovýchodně od obce ve vzdálenosti 1,4 km a je tvořeno 4 kopanými studnami, z nichž jedna slouží jako jímací. Z prameniště je voda svedena do zemního železobetonového VDJ 50 m3 potrubím z PVC DN 80 mm délky 202 m. Ve sběrné jímce je nasypána vápencová drť pro snížení kyselosti. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště rozvodnými řady délky 2649 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Polesí realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Polesí - - - - - - 90
   Obec Polesí celkem - - - - - - 90
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 84 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. V obci je vybudována jednotná kanalizace z betonových trub DN 400 - 600 mm v celkové délce cca 2000 m, do které jsou zaústěny přepady ze septiků od všech obyvatel. Výstavba kanalizace probíhala v letech 1976 - 77. Kanalizace je zaústěna do Počáteckého potoka.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Polesí
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Polesí realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Polesí - 7 000,0 7 000,0
  Obec Polesí celkem - 7 000,0 7 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.