Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Počátky - CZ063.3304.6110.414 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Počátky

  Číslo obce PRVKUK 414
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.414
  Kód obce 548561
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  817
  Počátky

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0414.01 Počátky 12300 123005
  CZ063.3304.6110.0414.02 Heřmaneč 12297 122971
  CZ063.3304.6110.0414.03 Horní Vilímeč 12298 122980
  CZ063.3304.6110.0414.04 Léskovec 12299 122998
  CZ063.3304.6110.0414.05 Prostý 12301 123013
  CZ063.3304.6110.0414.06 Vesce 12303 123030
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Počátky se nachází jižně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 17 km. Město se skládá z šesti místních částí Počátky, Heřmaneč (2 km severovýchodně od Počátek), Horní Vilímeč (2 km jihovýchodně od Počátek), Léskovec (4 km severovýchodně od Počátek), Prostý (3 km jižně od Počátek) a Vesce (1 km jižně od Počátek). Obcí protéká Počátecký potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 612,0 – 634,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Heřmaneč trvale bydlící 13 13 13 16 15 15 15
   přechodně bydlící 5 5 5 10 10 10 10
   celkem 18 18 18 26 25 25 25
   Horní Vilímeč trvale bydlící 63 63 63 47 43 40 37
   přechodně bydlící 5 5 5 10 10 10 10
   celkem 68 68 68 57 53 50 47
   Léskovec trvale bydlící 26 26 26 21 18 14 11
   přechodně bydlící 5 5 5 10 10 10 10
   celkem 31 31 31 31 28 24 21
   Počátky trvale bydlící 2 548 2 543 2 542 2 366 2 286 2 205 2 118
   přechodně bydlící 30 30 30 50 50 50 50
   celkem 2 578 2 573 2 572 2 416 2 336 2 255 2 168
   Prostý trvale bydlící 35 35 35 27 25 24 22
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 45 45 45 37 35 34 32
   Vesce trvale bydlící 70 70 70 85 90 95 99
   přechodně bydlící 20 20 20 10 10 10 10
   celkem 90 90 90 95 100 105 109
   Obec Počátky celkem trvale bydlící 2 755 2 750 2 749 2 562 2 477 2 393 2 302
   přechodně bydlící 75 75 75 100 100 100 100
   celkem 2 830 2 825 2 824 2 662 2 577 2 493 2 402
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Počátky 2657 2610 2613 2592 2568 2543 2543 2563 2563 2551 2531 2531 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Heřmaneč - - - - - - -
   Horní Vilímeč - - - - - 50 47
   Léskovec - - - - - - -
   Počátky 2 500 2 507 2 522 2 366 2 286 2 205 2 030
   Prostý - - - - - - -
   Vesce - - - 85 90 95 99
   Obec Počátky celkem 2 500 2 507 2 522 2 451 2 376 2 350 2 176
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Heřmaneč

   V městské části Heřmaneč není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Horní Vilímeč

   V městské části je vodovod, který je ve vlastnictví družstva, ale pouze s užitkovou vodou.

    

   Místní (městská) část Léskovec

   V městské části Léskovec není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Počátky

   V  městské části je vybudován veřejný vodovod. Prameniště vodovodu je tvořeno 8 zářezy a studnami v prameništi Na Kačerovkách. Voda ze zářezů a ze studní je svedena do pramenních sběren a dále do zemního VDJ 120 m3, odkud je gravitačně vedena rozvodnými řady po městské části Počátky. Vyrovnávací VDJ 150 m3 je umístěn směrem na obec Ctiboř a je propojen s novým VDJ na výtlačném řadu do města Žirovnice. Nový VDJ 2 x 400 m3 je umístěn na konci výtlačného řadu z města Žirovnice. Celková délka vodovodních řadů je cca 13 km.

    

   Místní (městská) část Prostý

   V městské části Prostý není vybudován veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Vesce

   Městská část Vesce má veřejný vodovod připojený na vodovodní systém městské části Počátky. Celková délka rozvodných řadů z PE DN 80 je cca 1180 m. Pro zajištění tlakových poměrů je vybudována ATS, která bude sloužit i pro výhledové připojení městské části Horní Vilímeč.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Heřmaneč

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Horní Vilímeč

   Vzhledem k tomu, že stávající vodovod zajišťuje pouze užitkovou vodu, předpokládá se připojení na vodovod městské části Počátky.

    

   Místní (městská) část Léskovec

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Počátky

   Předpokládá se výstavba nového vodojemu a doplnění úpravny vody (odkyselovací stanice).

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména prameniště). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Prostý

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Vesce

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro město Počátky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Heřmaneč - - - - - - -
   Horní Vilímeč - - - - - 50 47
   Léskovec - - - - - - -
   Počátky 2 310 2 309 2 444 2 300 2 200 2 150 2 050
   Prostý - - - - - - -
   Vesce - - - 75 80 85 90
   Obec Počátky celkem 2 310 2 309 2 444 2 375 2 280 2 285 2 187
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Heřmaneč

   V městské části Heřmaneč žije v současnosti 17 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Obec nemá vybudovanou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo jsou přes domovní septiky zaústěny do místního vodního toku.

    

   Místní (městská) část Horní Vilímeč

   V městské části Horní Vilímeč žije v současnosti 44 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo jsou přes domovní septiky zaústěny do místního vodního toku.

    

   Místní (městská) část Léskovec

   V městské části Léskovec žije v současnosti 25 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Obec nemá vybudovanou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo jsou přes domovní septiky zaústěny do místního vodního toku.

    

   Místní (městská) část Počátky

   V městské části Počátky žije v současnosti 2421 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 50 rekreantů. Městská část má vybudovanou jednotnou stokovou síť, která odvádí dešťové a splaškové vody na čistírnu odpadních vod z r. 1976, která byla v r. 2012 intenzifikována. Páteří systému kanalizační sítě je kmenová stoka A přivádějící odpadní vody na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod. Stoka podchycuje všechny kanalizační řady z horní části obce. Celková délka kanalizační sítě je cca 7 km. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Počáteckého potoku.

    

   V městské části je vybudována ČOV.

   Současnosti napojené obce (místní části): Počátky, Vesce

    

   Místní (městská) část Prostý

   V místní části Prostý žije v současnosti 26 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo jsou přes domovní septiky zaústěny do místního vodního toku.

    

   Místní (městská) část Vesce

   V místní části Vesce žije v současnosti 79 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Městská část má vybudovanou splaškovou a částečně jednotnou kanalizaci napojenou na ČOV Počátky.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Heřmaneč

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Horní Vilímeč

   Předpokládá se výstavba kanalizačního systému a napojení na kanalizační systém městské části Počátky a její čistírnu odpadních vod.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Léskovec

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Počátky

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě (zejména hlavní sběrač) včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Výhledově se předpokládá částečná rekonstrukce ČOV.

    

   V městské části je vybudována ČOV

   Současnosti napojené obce (místní části): Počátky, Vesce

   Nově napojené obce (místní části): Horní Vilímeč

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Prostý, Heřmaneč, Léskovec

    

   Místní (městská) část Prostý

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vesce

   Předpokládá se dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Městká část je napojena na ČOV Počátky.

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro město Počátky realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Heřmaneč - - -
  Horní Vilímeč 4 000,0 5 000,0 9 000,0
  Léskovec - - -
  Počátky 31 000,0 14 000,0 45 000,0
  Prostý - - -
  Vesce - - -
  Obec Počátky celkem 35 000,0 19 000,0 54 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.