Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Pavlov - CZ063.3304.6110.412 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Pavlov

  Číslo obce PRVKUK 412
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.412
  Kód obce 561916
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0412.01 Pavlov 11836 118362
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Pavlov se nachází jihovýchodně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 3 km. Obcí protéká vodní tok Nemojovský. Rozsah zástavby je v rozmezí 516,0 – 542,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pavlov trvale bydlící 136 136 136 135 140 150 160
   přechodně bydlící 19 19 19 15 15 15 15
   celkem 155 155 155 150 155 165 175
   Obec Pavlov celkem trvale bydlící 136 136 136 135 140 150 160
   přechodně bydlící 19 19 19 15 15 15 15
   celkem 155 155 155 150 155 165 175
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Pavlov 126 133 134 138 136 141 122 127 123 131 134 134 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pavlov 132 132 132 150 155 165 175
   Obec Pavlov celkem 132 132 132 150 155 165 175
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován veřejný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází severovýchodně od obce a je tvořeno 2 kopanými studnami (z betonových skruží DN 1500 mm hloubky 5 m), do první studny je zaústěn jímací zářez z děrované kameniny DN 150 mm délky 60 m a hloubky 2 m. Přívodní řad ze studny S1 do VDJ je z PE DN 100 délky 690 m, do odpadního potrubí z VDJ je svedena voda ze studny S2 potrubím z PE DN 50 mm délky 92 m. Obec je gravitačně zásobena ze zemního, jednokomorového, železobetonového VDJ 150 m3. Součástí VDJ je i odkyselovací jímka.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Pavlov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Pavlov 144 144 144 150 155 165 175
   Obec Pavlov celkem 144 144 144 150 155 165 175
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 133 trvale bydlících obyvatel. Na čistící zařízení jsou napojeni všichni obyvatelé. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 18 rekreantů. Výstavba kanalizace (částečně jednotná a částečně splašková) proběhla v rozmezí let 1976 - 78. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 1280 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 500 mm. Kanalizace je zaústěna do biologického rybníka, který slouží jako stabilizační nádrž. Odpadní vody jsou vypouštěny stávající kanalizací do vodního toku.

    

   V obci části je vybudována ČOV.

   Současnosti napojené obce (místní části): Pavlov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Uvažuje se s odstraněním sedimentu z biologického rybníku.

    

   V obci je vybudována ČOV.

   Současnosti napojené obce (místní části): Pavlov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Pavlov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Pavlov 1 000,0 1 200,0 2 200,0
  Obec Pavlov celkem 1 000,0 1 200,0 2 200,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.