Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Onšov - CZ063.3304.6110.411 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Onšov

  Číslo obce PRVKUK 411
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.411
  Kód obce 548502
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0411.01 Onšov 11135 111350
  CZ063.3304.6110.0411.02 Chlovy 11134 111341
  CZ063.3304.6110.0411.03 Těškovice 11136 111368
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Onšov se nachází severovýchodně od města Pacov ve vzdálenosti cca 14 km. Obec je rozdělena do tří místních částí Onšov, Chlovy (2 km severně od Onšova) a Těškovice (1 km severně od Onšova). Obcí protéká vodní tok Martinický potok a je zde Návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 434,0 – 480,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlovy trvale bydlící 15 15 15 4 4 4 4
   přechodně bydlící 20 20 20 8 8 8 8
   celkem 35 35 35 12 12 12 12
   Onšov trvale bydlící 199 199 199 182 169 155 142
   přechodně bydlící 35 35 35 25 25 25 25
   celkem 234 234 234 207 194 180 167
   Těškovice trvale bydlící 30 30 30 30 28 27 25
   přechodně bydlící 10 10 10 5 5 5 5
   celkem 40 40 40 35 33 32 30
   Obec Onšov celkem trvale bydlící 244 244 244 216 201 186 171
   přechodně bydlící 65 65 65 38 38 38 38
   celkem 309 309 309 254 239 224 209
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Onšov 234 237 238 228 224 224 235 224 228 234 226 226 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlovy 15 15 15 12 12 12 12
   Onšov 199 199 199 207 194 180 167
   Těškovice 30 30 30 35 33 32 30
   Obec Onšov celkem 244 244 244 254 239 224 209
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Chlovy

   Místní část Chlovy je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. V blízkosti místní části je na řadu HU-PE-PA umístěna vzdušníková šachta, ze které je gravitačně zásobeno spotřebiště řadem PE DN 50 mm délky cca 381 m.

    

   Místní (městská) část Onšov

   Místní část Onšov je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. Jihovýchodně od místní části je umístěn zemní železobetonový VDJ 100 m3, ze které je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné řady jsou z litiny, azbestocementu, oceli a PVC DN 50 – 100 mm v celkové délce cca 3000 m. Rozvodné řady jsou ve špatném technickém stavu.

    

   Místní (městská) část Těškovice

   Místní část Těškovice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu HU-PE-PA. V blízkosti místní části je na řadu HU-PE-PA umístěna vzdušníková šachta, ze které je gravitačně zásobeno spotřebiště řadem oceli DN 50 mm délky 1500 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Chlovy

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Onšov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Těškovice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Onšov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chlovy - - - - - - -
   Onšov 219 219 219 207 194 180 167
   Těškovice - - - - - - -
   Obec Onšov celkem 219 219 219 207 194 180 167
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Chlovy

   V místní části Chlovy žije v současnosti 4 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 8 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek. V části obce je vybudována pouze dešťová kanalizace.

    

   Místní (městská) část Onšov

   V místní části Onšov žije v současnosti 197 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizaci napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 23 rekreantů. Při výstavbě gravitační jednotné kanalizace, která probíhala postupně byly použity betonové trouby DN 300 – 800 mm a trouby z PVC DN 300 – 400 mm. Celková délka kanalizační sítě je cca 2100 m. Kanalizační síť tvoří jedno povodí a odpadní vody jsou vyústěny na kořenovou ČOV z r. 1993 (2 kořenová pole), před kterou je umístěn biologický septik. Na kanalizaci jsou vybudovány 2 odlehčovací komory. Splaškové odpadní vody odtékají po předčištění v domovních septicích kanalizací na ČOV.

    

   V místní části je vybudována ČOV.

   Současnosti napojené obce (místní části): Onšov

    

   Místní (městská) část Těškovice

   V místní části Těškovice žije v současnosti 35 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 4 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek. V části obce je vybudována pouze dešťová kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Chlovy

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Onšov

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Předpokládá se intenzifikace stávající ČOV.

    

   V  místní části je vybudována ČOV

   Současnosti napojené obce (místní části): Onšov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Těškovice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Onšov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Chlovy - - -
  Onšov 400,0 6 000,0 6 400,0
  Těškovice 1 000,0 - 1 000,0
  Obec Onšov celkem 1 400,0 6 000,0 7 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.