Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ondřejov - CZ063.3304.6110.410 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Ondřejov

  Číslo obce PRVKUK 410
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.410
  Kód obce 537691
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0410.01 Ondřejov 11129 111295
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ondřejov se nachází jihozápadně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 5 km. Obcí protéká vodní tok zaústěný do vodního toku Hejlovka. Rozsah zástavby je v rozmezí 554,0 – 588,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ondřejov trvale bydlící 125 125 125 145 147 150 160
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 135 135 135 155 157 160 170
   Obec Ondřejov celkem trvale bydlící 125 125 125 145 147 150 160
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 135 135 135 155 157 160 170
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ondřejov 142 144 146 144 145 153 153 155 154 157 155 155 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ondřejov 125 125 125 10 10 10 10
   Obec Ondřejov celkem 125 125 125 10 10 10 10
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je vybudován veřejný vodovod. Zdrojem vody je prameniště na kopci  „Orlov" v k.ú. Ústrašín a je tvořeno 6 studnami, odkud je voda vedena do VDJ 75 m3. Další studna – posilovací - je umístěna na parcele č. 466 v k.ú. Ústrašín. Z této studny je voda čerpána přímo do přívodního řadu. Z VDJ je voda vedena do rozvodné sítě v obci. Celková délka vodovodní sítě je cca 3900 m. Na veřejný vodovod je napojeno 100% obyvatel.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se uvažuje s výstavbou nového vodojemu, případně úpravny vody.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Ondřejov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ondřejov - - - - - 150 160
   Obec Ondřejov celkem - - - - - 150 160
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 145 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojeno 100% obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Celková délka kanalizační sítě je cca 1030 m. Odpadní vody odtékají stávající kanalizací přímo do vodního toku.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dobudování kanalizačního systému (jednotné kanalizace) a výstavba nové splaškové kanalizace a dále výstavba čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   Současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Ondřejov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Ondřejov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Ondřejov 5 500,0 3 500,0 9 000,0
  Obec Ondřejov celkem 5 500,0 3 500,0 9 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.