Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Olešná - CZ063.3304.6110.409 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Olešná

  Číslo obce PRVKUK 409
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.409
  Kód obce 561967
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0409.01 Olešná 11022 110221
  CZ063.3304.6110.0409.02 Chválov 11021 110213
  CZ063.3304.6110.0409.03 Plevnice 11023 110230
  CZ063.3304.6110.0409.04 Řemenov 11024 110248
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Olešná se nachází východně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 6 km. Obec se skládá ze čtyř místních částí Olešná, Chválov (1 km jižně od Olešné), Plevnice (2 km jihovýchodně od Olešné) a Řemenov (2 km jižně od Olešné). Obcí protéká místní vodní tok Olešná. V obci jsou také místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 522,0 – 546,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chválov trvale bydlící 31 31 31 51 56 61 66
   přechodně bydlící 72 72 72 72 72 72 72
   celkem 103 103 103 123 128 133 138
   Olešná trvale bydlící 386 385 385 430 447 463 477
   přechodně bydlící 20 20 20 39 39 39 39
   celkem 406 405 405 469 486 502 516
   Plevnice trvale bydlící 69 69 69 65 62 59 55
   přechodně bydlící 36 36 36 36 36 36 36
   celkem 105 105 105 101 98 95 91
   Řemenov trvale bydlící 47 47 47 70 74 78 82
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 59 59 59 82 86 90 94
   Obec Olešná celkem trvale bydlící 533 532 532 616 639 661 680
   přechodně bydlící 140 140 140 159 159 159 159
   celkem 673 672 672 775 798 820 839
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Olešná 552 594 591 584 575 569 582 562 576 570 564 564 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chválov 30 30 30 50 50 50 50
   Olešná 386 385 385 450 460 500 500
   Plevnice 69 69 69 100 100 100 80
   Řemenov 30 32 36 80 80 82 82
   Obec Olešná celkem 515 516 520 680 690 732 712
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Chválov

   Místní část Chválov má veřejný vodovod zásobený vodou z vlastního prameniště a také vodou z místní části Olešná. Propojení vodovodu Olešná – Chválov je z PVC DN 80 mm délky 975 m.

   Voda z místního prameniště tvořeného studnou je jímána a zároveň akumulována v Benešových rámech – 2 nádrže 2,4 x 2,4 m hloubky 1,5 m, odkud je svedena gravitačně řadem PE DN 80 mm do armaturní šachty (místo napojení vodovodu Olešná), ze které je vedena řadem PE DN 80 mm do spotřebiště.

    

   Místní (městská) část Olešná

   Místní část Olešná má veřejný vodovod zásobený pitnou vodou z vodovodu Plevnice – Olešná. Prameniště vodovodu jsou celkem 3. První je tvořeno 3 kopanými studnami, ze kterých je voda svedena do VDJ Plevnice a z přepadu tohoto VDJ je pitná voda gravitačně svedena potrubím z PVC DN 100 délky 1376 m do zemního betonového VDJ Olešná 100 m3 (567,5/565 m n.m.). Ve VDJ jsou umístěny odkyselovací filtry. Druhé prameniště se nachází severně od obce Střítež pod Křemešníkem a je tvořeno 8 kopanými studnami. Třetí prameniště se nachází vlevo od silnice do Plevnice a je tvořeno 5 kopanými studnami. Voda z těchto pramenišť je svedena potrubím z PVC DN 80 mm délky 1820 m do úpravny vody u ZD Olešná. Za úpravnou se nachází čerpací stanice s akumulací 15 m3, odkud je voda čerpána doVDJ Olešná. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné řady mají celkovou délku cca 3100 m. Dále je z VDJ gravitačně zásoben objekt družstva potrubím z PVC DN 150 mm délky 618 m a z PVC DN 80 mm délky 100 m.

    

   Místní (městská) část Plevnice

   Místní část Plevnice má veřejný vodovod zásobený pitnou vodou z vodovodu Plevnice – Olešná. Prameniště vodovodu je tvořeno 3 kopanými studnami, které se nachází jihovýchodně od místní části. Ze studní je voda gravitačně svedena do zemního betonového VDJ Plevnice 15 m3 přívodním řadem z PVC 100 délky 285 m. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště. Z přepadu VDJ Plevnice je pitná voda svedena do VDJ Olešná.

   Celková délka gravitačních rozvodných řadů je cca 1500 m.

    

   Místní (městská) část Řemenov

   Místní část Řemenov má veřejný vodovod. Prameniště vodovodu jsou dvě. První se nachází východně od místní části a je tvořeno jednou kopanou studní (z betonových skruží, DN 2000 mm). Z této studny jsou gravitačně zásobeny potrubím z PVC DN 32 mm celkové délky 220 m pouze 2 objekty. Druhé prameniště se nachází jižně od místní části a je tvořeno 2 kopanými studnami (z betonových skruží, DN 2000 mm hloubka 2,5 m), ze studny S2 je přivedena gravitačně voda do studny S1 potrubím z PE DN 50 mm délky 120 m. V roce 1998 bylo provedeno posílení vodovodu, které je tvořeno 2 novými jímacími studnami a VDJ 15 m3, délka nového přívodního řadu z PE DN 50 mm je 60 m. Zároveň bylo provedeno přeložení části rozvodného vodovodního řadu. Rozvodné gravitační řady jsou délky cca 432 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Chválov

   Navrhuje se napojení místní části na nový vodní zdroj v k.ú. Putimov, na který bude napojena místní část Řemenov.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě (zejména ocelového potrubí) včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Olešná

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Plevnice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Řemenov

   Předpokládá se odkup vodního zdroje od místního ZD v k.ú. Putimov včetně čerpací stanice a vodojemu. Dále bude realizována v čerpací stanici úpravna vody a čerpání vody do vodojemu a napojení vodojemu na stávající rozvodnou síť v Řemenově.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje v místní část Chválov.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Olešná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Chválov - - - - - - -
   Olešná - - - - - 500 500
   Plevnice - - - - - - 80
   Řemenov - - - - - - -
   Obec Olešná celkem - - - - - 500 580
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Chválov

   V místní části Chválov žije v současnosti 47 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 72 rekreantů. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo jsou přes domovní septiky zaústěny do místního vodního toku.

    

   Místní (městská) část Olešná

   V místní části Olešná žije v současnosti 408 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 39 rekreantů. Výstavba této kanalizace proběhla v rozmezí let 1960 - 70. V posledních letech byla kanalizace rozšířena o úsek délky cca 200 m z PVC DN 250 mm. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 3400 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 7 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do vodního toku Olešná přes biologický rybník. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Plevnice

   V místní části Plevnice žije v současnosti 69 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 36 rekreantů. Výstavba této kanalizace proběhla v rozmezí let 1960 - 70. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1100 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 500 mm.  Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do vodního toku Olešná. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Řemenov

   V místní části Řemenov žije v současnosti 70 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 12 rekreantů. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách nebo jsou přes domovní septiky zaústěny do místního vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Chválov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Olešná

   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce jednotné kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Olešná

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Místní (městská) část Plevnice

   Předpokládá se výstavba nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Plevnice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Řemenov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Olešná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Chválov 2 500,0 - 2 500,0
  Olešná - 13 000,0 13 000,0
  Plevnice - 5 000,0 5 000,0
  Řemenov 2 500,0 - 2 500,0
  Obec Olešná celkem 5 000,0 18 000,0 23 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.