Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Nový Rychnov - CZ063.3304.6110.408 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Nový Rychnov

  Číslo obce PRVKUK 408
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.408
  Kód obce 548464
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0408.01 Nový Rychnov 10788 107883
  CZ063.3304.6110.0408.02 Čejkov 01898 18988
  CZ063.3304.6110.0408.03 Chaloupky 10787 107875
  CZ063.3304.6110.0408.04 Křemešník 14620 146200
  CZ063.3304.6110.0408.05 Řeženčice 14543 145432
  CZ063.3304.6110.0408.06 Sázava 14621 146218
  CZ063.3304.6110.0408.07 Trsov 40440 404403
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Městys Nový Rychnov se nachází jihovýchodně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 13 km. Městys je tvořen sedmi místními částmi Nový Rychnov, Čejkov (3 km východně od Nového Rychnova), Chaloupky (2 km severně od Nového Rychnova), Křemešník (4 km severozápadně od Nového Rychnova), Řeženice (2 km jižně od Nového Rychnova), Sázava (2 km severozápadně od Nového Rychnova) aTrsov (2 km jihozápadně od Nového Rychnova). Městysem protéká vodní tok Rohozná. Rozsah zástavby je v rozmezí 594,0 – 620,0 m n.m.
   Části městyse Sázava a Křemešník se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čejkov trvale bydlící 63 63 63 63 63 63 63
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 83 83 83 83 83 83 83
   Chaloupky trvale bydlící 17 17 17 18 17 17 16
   přechodně bydlící 5 5 5 10 10 10 10
   celkem 22 22 22 28 27 27 26
   Křemešník trvale bydlící 6 6 6 5 5 5 5
   přechodně bydlící 5 5 5 4 4 4 4
   celkem 11 11 11 9 9 9 9
   Nový Rychnov trvale bydlící 665 664 663 738 747 755 760
   přechodně bydlící 40 40 40 50 50 50 50
   celkem 705 704 703 788 797 805 810
   Řeženčice trvale bydlící 63 63 63 49 43 38 33
   přechodně bydlící 15 15 15 10 10 15 15
   celkem 78 78 78 59 53 53 48
   Sázava trvale bydlící 140 140 140 134 127 119 112
   přechodně bydlící 35 35 35 30 30 30 30
   celkem 175 175 175 164 157 149 142
   Trsov trvale bydlící 3 3 3 3 3 3 2
   přechodně bydlící 5 5 5 8 8 8 8
   celkem 8 8 8 11 11 11 10
   Obec Nový Rychnov celkem trvale bydlící 957 956 955 1 010 1 005 1 000 991
   přechodně bydlící 125 125 125 132 132 137 137
   celkem 1 082 1 081 1 080 1 142 1 137 1 137 1 128
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Nový Rychnov 975 1017 1027 1035 1044 1034 1015 1020 1037 1017 996 996 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čejkov 49 50 52 49 49 49 49
   Chaloupky - - - - - - -
   Křemešník - - - - - - -
   Nový Rychnov 664 664 663 800 800 800 800
   Řeženčice 63 64 66 52 46 46 41
   Sázava 140 140 140 120 115 115 115
   Trsov - - - - - - -
   Obec Nový Rychnov celkem 916 918 921 1 021 1 010 1 010 1 005
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Čejkov

   Část městyse má veřejný vodovod. Prameniště vodovodu Čejkov se nachází severně od části městyse ve vzdálenosti 1 km. Jedná se o 3 pramenní vývěry, které jsou jímány 3 kopanými studnami (hloubky 2,5 – 3 m, průměr 1500 mm). Ze studní je voda gravitačně svedena do zemního železobetonového VDJ 100 m3 potrubím PVC DN 100 mm délky 150 m. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště rozvodnými řady z potrubí PVC DN 100 mm celkové délky 1227 m.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 662,0 – 676,0 m n.m.

    

   Místní (městská) část Chaloupky

   Část městyse Chaloupky je zásobena pitnou vodou z domovních studní.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 642,0 – 660,0 m n.m.

    

   Místní (městská) část Křemešník

   Část městyse Křemešník je zásobena pitnou vodou z domovních studní.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 750,0 – 760,0 m n.m.

    

   Místní (městská) část Nový Rychnov

   Část městyse má veřejný vodovod. Posílení vodovodu je tvořeno 3 kopanými studnami, které se nachází severozápadně od části městyse. Ze studní je voda svedena přímo do sítě části městyse Nový Rychnov potrubím z PVC DN 100 mm délky 2083 m. Vydatnost studní je 2,54 l/s. Původní prameniště se nachází severovýchodně od části městyse a je tvořeno 3 kopanými studnami. Z nich je voda svedena gravitačně do zemního železobetonového dvoukomorového VDJ 200 m3 (652,0/649,0 m n.m.). Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště. Celková délka rozvodných řadů je 7400 m, dimenze potrubí DN 50 –100 mm.

    

   Místní (městská) část Řeženčice

   Část městyse Řeženice je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu. Původní prameniště se nachází jižně od části městyse a je tvořeno jednou kopanou studnou a dvěma jímacími zářezy. V roce 1978 bylo provedeno posílení vodovodu, které je tvořeno jednou kopanou studnou v prameništi jihovýchodně od části městyse. Z původního prameniště vede přívodní řad do zemního VDJ 25 m3. Z VDJ je pak gravitačně zásobeno spotřebiště. Z posílení vodovodu je spotřebiště zásobováno přímo gravitačně. Průměrná spotřeba vody je 0,14 l/s.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 606,0 – 628,0 m n.m.

    

   Místní (městská) část Sázava

   Část městyse má veřejný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází východně od části městyse a je tvořeno 2 kopanými studněmi. V těsné blízkosti studní je vybudována odkyselovací a čerpací stanice. Z čerpací stanice je voda čerpána výtlačným potrubím PVC DN 100 mm délky 615 m do zemního železobetonového VDJ 2 x 50 m3. Čerpací stanice pro část městyse Sázava přečerpává i vodu z posilovacího zdroje (2 studny) pro Nový Rychnov a tato voda je vedena do prostoru prameniště města Pelhřimov, odkud je dodávána do spotřebiště. Délka přívodního řadu od posilujících studní do čerpací a odkyselovací stanice je 1110 m. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné řady jsou provedeny z PVC DN 100 mm délky 2430 m a z PE DN 50 mm délky 955 m.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 678,0 – 702,0 m n.m.

    

   Místní (městská) část Trsov

   Část městyse Trsov je zásobena pitnou vodou z domovních studní.

   Rozsah zástavby je v rozmezí 634,0 – 648,0 m n.m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Čejkov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se předpokládá rekonstrukce studní S1, S2 a S3 na prameništi vodovodu a výstavba úpravny vody (odkyselovací stanice) z důvodu zvýšené kyselosti vody. Také se předpokládá rekonstrukce vodojemu.

    

   Místní (městská) část Chaloupky

   Vzhledem k počtu trvale bydlících obyvatel a velikosti místní části se předpokládá nadále zásobování z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Křemešník

   Vzhledem k počtu trvale bydlících obyvatel a velikosti místní části se předpokládá nadále zásobování z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Nový Rychnov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se předpokládá rekonstrukce pramenních zářezů, vodojemu a odkyselovací stanice na prameništi Milíčov.

    

   Místní (městská) část Řeženčice

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Dále se předpokládá rekonstrukce původního prameniště a vybudování nové čerpací jímky na přívodním potrubí z posilovacího prameniště a výtlačného propojovacího řadu do stávajícího vodojemu.

    

   Místní (městská) část Sázava

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Uvažuje se s rekonstrukcí prameniště a vodojemu s ČS.

    

   Místní (městská) část Trsov

   Vzhledem k počtu trvale bydlících obyvatel a velikosti místní části se předpokládá nadále zásobování z domovních studní.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro městys Nový Rychnov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Čejkov - - - - 49 49 49
   Chaloupky - - - - - - -
   Křemešník - - - - - - -
   Nový Rychnov 680 679 678 750 800 800 800
   Řeženčice - - - - - 46 41
   Sázava 143 143 143 120 115 115 115
   Trsov - - - - - - -
   Obec Nový Rychnov celkem 823 822 821 870 964 1 010 1 005
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Čejkov

   V části městyse Čejkov žije v současnosti 61 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. V části městyse je vybudovaná jednotná gravitační kanalizační síť zaústěná do vodního toku. Do kanalizace jsou zaústěny přepady ze studní i pramenní vývěry. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 1420 m, byly použity trubky betonové trouby profilů DN 400 - 500 mm.

   V části městyse  není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Chaloupky

   V části městyse Chaloupky žije v současnosti 21 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Část městyse nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Nový Rychnov.

    

   Místní (městská) část Křemešník

   V části městyse Křemešník žije v současnosti 5 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 4 rekreantů. Část městyse nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Nový Rychnov.

    

   Místní (městská) část Nový Rychnov

   V části městyse Nový Rychnov žije v současnosti 850 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na ČOV napojeno 750 obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 50 rekreantů. Výstavba kanalizace proběhla v rozmezí let 1996 - 98. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 4425 m, byly použity trubky z PVC DN 250 - 500 mm a betonové trouby profilů DN 300. Odpadní vody ze zemědělské výroby jsou soustřeďovány v nepropustných jímkách. Celá kanalizační síť je napojena na centrální ČOV. Vyčištěné odpadní vody odtékají do vodního toku Rohozná.

    

   V části městse je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Nový Rychnov

    

   Místní (městská) část Řeženčice

   V části městyse Řeženice žije v současnosti 52 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. V části městyse je vybudovaná jednotná gravitační kanalizační síť zaústěná do vodního toku. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 820 m, byly použity trubky betonové trouby profilů DN 300 - 500 mm.

   V části městyse  není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Sázava

   V části městyse Sázava žije v současnosti 145 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Výstavba kanalizace proběhla v rozmezí let 1972 - 74. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 2170 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 500 mm. Na spodním okraji části městyse je na kanalizaci vybudována odlehčovací komora. Kanalizační síť je ukončena pod částí městyse centrálním septikem, ve kterém jsou odpadní vody čištěny. Částečně vyčištěné odpadní vody jsou dále svedeny do otevřeného odpadu a dále do Nemojovského potoku. Pod centrálním septikem je vybudován pískový filtr z důvodů dočištění.

    

   V části městse je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Sázava (část)

    

   Místní (městská) část Trsov

   V části městyse Trsov žijí v současnosti 3 trvale bydlící obyvatelé. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 8 rekreantů. Část městyse nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Čejkov

   Předpokládá se vybudování splaškového kanalizačního systému a výstavba čistírny odpadních vod. Stávající kanalizace bude sloužit pro odvedení dešťových vod.

    

   V části městyse bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Čejkov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Chaloupky

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Křemešník

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Nový Rychnov

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Dále se uvažuje s modernizací ČOV.

    

   V části městyse je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Nový Rychnov

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Chaloupky, Křemešník, Trsov

    

   Místní (městská) část Řeženčice

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Kanalizace má být ukončena čistírnou odpadních vod.

    

   V části městyse bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Řeženčice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Sázava

   V další etapě se počítá s vybudováním oddílné splaškové kanalizace, jejíž stoky budou kopírovat stávající jednotnou kanalizaci, která bude využívána pouze jako dešťová. Po dokončení bude odstaven dešťový oddělovač, dešťové vody budou vedeny přímo do vodního toku a splaškové přímo do místní čistírny odpadních vod.

    

   V části městyse bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Sázava (část)

   Nově napojené obce (místní části): Sázava

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Místní (městská) část Trsov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro městys Nový Rychnov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Čejkov 1 900,0 4 200,0 6 100,0
  Chaloupky - - -
  Křemešník - - -
  Nový Rychnov 8 900,0 9 000,0 17 900,0
  Řeženčice 4 000,0 3 500,0 7 500,0
  Sázava 4 200,0 8 500,0 12 700,0
  Trsov - - -
  Obec Nový Rychnov celkem 19 000,0 25 200,0 44 200,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.