Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Bačkov - CZ063.3601.6102.047 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Bačkov

  Číslo obce PRVKUK 47
  Kód obce PRVKUK CZ063.3601.6102.047
  Kód obce 546194
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  949 (6102)
  Havlíčkův Brod
  Číslo POU
  Název POU
  1996
  Havlíčkův Brod

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3601.6102.0047.01 Bačkov 00078 787
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Bačkov leží severovýchodně od města Světlá nad Sázavou. Obec nemá žádné místní části.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bačkov trvale bydlící 149 149 149 135 133 130 126
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 159 159 159 145 143 140 136
   Obec Bačkov celkem trvale bydlící 149 149 149 135 133 130 126
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 159 159 159 145 143 140 136
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Bačkov 132 137 137 133 130 129 122 119 123 123 122 122 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bačkov 149 149 149 123 122 130 126
   Obec Bačkov celkem 149 149 149 123 122 130 126
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bačkov
   Obec Bačkov (485 - 515 m n.m.) je zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je součástí skupinového vodovodu Bačkov (pro obce Bačkov a místní část Lubno obce Habry). Zdrojem pitné vody jsou studny S1 (hloubka 3,5 m, vydatnost 0,8 l/s) a S2 (v obci, vydatnost 0,3 l/s), povolená kapacita vodního zdroje je 9000 m3/rok. Ze studny S1 je voda čerpána do sběrné studny v Bačkově, ze studny S2 je do sběrné studny voda dopravena gravitačně a odtud samospádem rozváděna po obci. V rozvodné síti v Bačkově je problém s nízkým tlakem vody.
   V roce 2009 byla realizována v obci výstavba vodovodních řadů v celkové délce 2171 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bačkov
   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Z důvodu velmi nízkého tlaku v rozvodné síti v Bačkově se navrhuje vybudovat vlastní VDJ Bačkov 20m3 umístěný nad obcí.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Bačkov realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bačkov - - - - - - -
   Obec Bačkov celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Bačkov má v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace, odvádějící splaškové i dešťové odpadní vody.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Bačkově je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci.
   V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Bačkov
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Bačkov realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bačkov 2 591,0 - 2 591,0
  Obec Bačkov celkem 2 591,0 - 2 591,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.