Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Nová Buková - CZ063.3304.6110.406 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Nová Buková

  Číslo obce PRVKUK 406
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.406
  Kód obce 561177
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0406.01 Nová Buková 10495 104957
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Nová Buková se nachází jihovýchodně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 9 km. Obcí protéká místní vodní tok Plaňanský potok. V obci se nachází místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 664,0 – 684,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Buková trvale bydlící 86 86 86 98 100 103 105
   přechodně bydlící 6 6 6 21 21 21 21
   celkem 92 92 92 119 121 124 126
   Obec Nová Buková celkem trvale bydlící 86 86 86 98 100 103 105
   přechodně bydlící 6 6 6 21 21 21 21
   celkem 92 92 92 119 121 124 126
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Nová Buková 93 95 98 95 95 94 100 100 101 101 111 111 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Buková 85 85 85 109 111 114 115
   Obec Nová Buková celkem 85 85 85 109 111 114 115
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci je veřejný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází severně od obce a je tvořeno 3 studnami. Ze studní je voda svedena do čerpací stanice, odkud je čerpána výtlačným potrubí PVC DN 100 mm délky cca 490 m do zemního železobetonového VDJ 100 m3. Z VDJ je voda gravitačně svedena potrubím z PE DN 50 mm do spotřebiště. Rozvodné řady mají celkovou délku cca 2764 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Nová Buková realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Nová Buková - - - - - - -
   Obec Nová Buková celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 96 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 21 rekreantů. Na stávající jednotnou kanalizaci je napojena většina obyvatel. Kanalizace v obci Nová Buková byla vybudována v druhé polovině minulého století z betonových trub DN 300 mm jako jednotná kanalizační síť tvořící jedno povodí. Celková délka původní kanalizační sítě je cca 1409 m.
   Kanalizace byla v roce 2011 prodloužena pod hráz Pivovarského rybníka do bezejmenného přítoku Plaňanského potoka – úsek kanalizace byl proveden z potrubí PVC 400 mm v celkové délce 201 m. V roce 2014 byla realizována úprava stávajícího rybníka „Flusák", který slouží jako stabilizační nádrž. Do této nádrže byla zaústěna jednotná kanalizace.

   V obci je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Nová Buková

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   V obci je vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Nová Buková
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): nejsou

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Nová Buková realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Nová Buková 400,0 2 500,0 2 900,0
  Obec Nová Buková celkem 400,0 2 500,0 2 900,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.