Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Moraveč - CZ063.3304.6110.405 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Moraveč

  Číslo obce PRVKUK 405
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.405
  Kód obce 548405
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0405.01 Moraveč 09858 98582
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Moraveč se nachází východně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 10 km. V obci se nachází Moravečský rybník a protéká jí Cerekvický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 572,0, - 600,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Moraveč trvale bydlící 193 193 193 213 209 206 201
   přechodně bydlící 140 140 140 150 145 145 145
   celkem 333 333 333 363 354 351 346
   Obec Moraveč celkem trvale bydlící 193 193 193 213 209 206 201
   přechodně bydlící 140 140 140 150 145 145 145
   celkem 333 333 333 363 354 351 346
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Moraveč 212 205 201 207 205 196 198 196 201 203 198 198 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Moraveč 193 193 193 216 216 216 216
   Obec Moraveč celkem 193 193 193 216 216 216 216
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Prameniště vodovodu se nachází západně od obce a je tvořeno dvěma jímacími zářezy. Z odkyselovací stanice je voda svedena gravitačním potrubím délky 1160 m do zemního železobetonového VDJ 100 m3. Z VDJ je gravitačně zásobeno  spotřebiště rozvodnými řady z PVC v celkové délky cca  3446 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhuje se realizace nového posilujícího vodního zdroje včetně vystrojení a jeho připojení do systému vodovodu pro veřejnou potřebu obce Moraveč.

   Dále se navrhuje intenzifikace úpravny vody.

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   V obci se uvažuje s novými vodními zdroji.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Moraveč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Moraveč - - - 206 206 206 206
   Obec Moraveč celkem - - - 206 206 206 206
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti cca 213 trvale bydlících obyvatel a příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o cca 150 rekreantů. V obci se nachází původní kanalizace z betonových trub DN 300 a 400 mm v délce 2150 m, která slouží jako dešťová. Splaškové vody jsou odváděny splaškovou kanalizací v celkové délce 2722 m, která je tvořena v PVC trub do DN 300 mm. Splaškové odpadní vody jsou svedeny na kořenovou čistírnu odpadních vod.

   V obci je vybudována K ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Moraveč

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.
   Dále se uvažuje s modernizací K ČOV.

   V obci je vybudována K ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): Moraveč
   Nově napojené obce (místní části): nejsou
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Moraveč realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Moraveč 2 800,0 600,0 3 400,0
  Obec Moraveč celkem 2 800,0 600,0 3 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.