Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Mnich - CZ063.3304.6110.404 - stav 11. 10. 2017

 1. Obec

  Mnich

  Číslo obce PRVKUK 404
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.404
  Kód obce 548391
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  787
  Kamenice nad Lipou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0404.01 Mnich 09742 97420
  CZ063.3304.6110.0404.02 Dvořiště 05505 55051
  CZ063.3304.6110.0404.03 Chválkov 05506 55069
  CZ063.3304.6110.0404.04 Mirotín 09741 97411
  CZ063.3304.6110.0404.05 Rutov 32195 321958
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mnich se nachází západně od města Kamenice nad Lipou ve vzdálenosti cca 7 km. Obec je tvořena 5 místními částmi Mnich, Dvořiště (2 km severovýchodně od Mnichu), Chválkov (3 km severně od Mnichu), Mirotín (1 km severovýchodně od Mnichu) a Rutov (2 km severně od Mnichu). V obci je Zámecký rybník, rybník Plný a obcí protéká bezejmenný vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 586,0 – 610,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dvořiště trvale bydlící 8 8 8 6 5 4 3
   přechodně bydlící 5 5 5 15 15 15 15
   celkem 13 13 13 21 20 19 18
   Chválkov trvale bydlící 96 96 96 74 64 55 45
   přechodně bydlící 36 36 36 36 36 36 36
   celkem 132 132 132 110 100 91 81
   Mirotín trvale bydlící 50 50 50 40 32 25 17
   přechodně bydlící 11 11 11 11 11 11 11
   celkem 61 61 61 51 43 36 28
   Mnich trvale bydlící 238 238 237 235 228 222 215
   přechodně bydlící 45 45 45 45 45 45 45
   celkem 283 283 282 280 273 267 260
   Rutov trvale bydlící 20 20 20 16 15 14 13
   přechodně bydlící 5 5 5 15 15 14 13
   celkem 25 25 25 31 30 28 26
   Obec Mnich celkem trvale bydlící 412 412 411 371 344 320 293
   přechodně bydlící 102 102 102 122 122 121 120
   celkem 514 514 513 493 466 441 413
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Mnich 377 398 397 399 399 396 404 410 402 388 374 374 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dvořiště - - - 20 20 19 18
   Chválkov - - - 100 90 80 70
   Mirotín 40 41 41 50 40 30 20
   Mnich 220 221 223 270 260 260 250
   Rutov - - - 30 30 28 26
   Obec Mnich celkem 260 262 264 470 440 417 384
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dvořiště

   Místní část Dvořiště má veřejný vodovod napojený na vodovod Chválkov.

    

   Místní (městská) část Chválkov

   Místní část Chválkov má veřejný vodovod z r. 2010. Prameniště tvoří 2 studny, odkud je voda vedena do VDJ a odtud gravitačně po místní části.

    

   V roce 2017 bylo realizováno posílení vodovodu novou vrtanou trubní studnou hloubky 37 m a jejím napojením do stávající čerpací jímky.

    

   Místní (městská) část Mirotín

   Místní část Mirotín je zásobena z vodovodu Mnich - Mirotín. Spotřebiště je zásobeno gravitačně z zemního, železobetonového, dvoukomorového VDJ Mnich 200 m3. Rozvodné řady jsou z PVC DN 100 v celkové délce cca 2420 m.

    

   Místní (městská) část Mnich

   Místní část Mnich má veřejný vodovod zásobený z vodovodu Mnich - Mirotín. Prameniště vodovodu se nachází východně od mítní části Mnich a je tvořeno 6 kopanými studnami a jedním jímacím zářezem. Voda ze studní je svedena do odkyselovací stanice potrubím z PVC DN 100 celkové délky 1815 m. Z odkyselovací stanice je voda gravitačně svedena řadem z PVC DN 100 mm délky 1304 m do zemního, železobetonového dvoukomorového VDJ 200 m3.

   Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště rozvodnými řady z PE DN 50 mm a PVC DN 100 a 150 mm v celkové délce cca 3237 m.

    

   V roce 2017 bylo realizováno posílení vodovodu Mnich - Mirotín novou vrtanou trubní studnou hloubky 34 m a jejím napojením na stávající vodovod.

    

   Místní (městská) část Rutov

   Místní část Rutov má veřejný vodovod napojený na vodovod Chválkov.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dvořiště

   Předpokládá se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Chválkov

   Předpokládá se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Mirotín

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Mnich

   Předpokládá se posílení vodních zdrojů. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Rutov

   Předpokládá se dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje v místní části Mnich.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Mnich realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Dvořiště - - - - - - -
   Chválkov - - - - - - 70
   Mirotín - - - - - - -
   Mnich 205 205 204 270 260 260 250
   Rutov - - - - - - 26
   Obec Mnich celkem 205 205 204 270 260 260 346
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Dvořiště

   V místní části Dvořiště žije v současnosti 7 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů. Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do návesního rybníka nebo do místního vodního toku.

    

   Místní (městská) část Chválkov

   V místní části Chválkov žije v současnosti 82 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 36 rekreantů.

   Jednotná kanalizační síť byla budována postupně. Kanalizační síť tvoří tři samostatné povodí, jejíž hlavní stoky jsou zaústěny do 2 místních rybníků a jednoho přepadu z rybníka. Celková délka kanalizačních stok je cca 1065 m, materiál betonové trouby DN 300 – 400 mm. Odpadní vody z nepřipojených objektů jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Mirotín

   V místní části Mirotín žije v současnosti 50 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 11 rekreantů. Při výstavbě kanalizace, která probíhala postupně, byly použity betonové trubky DN 300 - 400 mm. Celková délka kanalizačních stok je cca 620 m. Kanalizační stoky tvoří 1 povodí, které jsou zaústěny do místního vodního toku. Odpadní vody z nepřipojených objektů jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Mnich

   V místní části Mnich žije v současnosti 243 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 45 rekreantů. Výstavba této kanalizace proběhla v rozmezí let 1960 - 62. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 1670 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 600 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 3 povodí, jejichž hlavní stoky jsou zaústěny do Kladinského potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do rybníka Plný, který slouží jako biologická čistírna. Odpadní vody z nepřipojených objektů jsou akumulovány v bezodtokých jímkách.

    

   V místní části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Mnich (část místní části)

    

   Místní (městská) část Rutov

   V místní části Rutov žije v současnosti 16 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do návesního rybníka nebo do místního vodního toku.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Dvořiště

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Chválkov

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Chválkov, Rutov

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Mirotín

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Mnich

   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce jednotné kanalizace, částečně výstavba splaškové kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Mnich (část místní části)

   Nově napojené obce (místní části): Mnich (celá místní část)

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Dvořiště, Mirotín

    

   Místní (městská) část Rutov

   Místní část lze napojit na navrhovanou čistírnu odpadních vod Chválkov splaškovou kanalizací.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Mnich realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Dvořiště - - -
  Chválkov - 7 000,0 7 000,0
  Mirotín - - -
  Mnich 500,0 8 500,0 9 000,0
  Rutov - 2 000,0 2 000,0
  Obec Mnich celkem 500,0 17 500,0 18 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  11. 10. 2017 53/2017 administrativní opatření Mnich - posílení vodovodu Mnich - Mirotín - vrtaná trubní studna hl. 34 m na p.č. 1979, k.ú. Mnich a napojení na stávající vodovodní řad
  11. 10. 2017 54/2017 administrativní opatření Chválkov - vrtaná trubní studna hl. 37 m na p. č. 198/1, k.ú. Chválkov u Kamenice nad Lipou vč. napojení do stávající čerpací jímky
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.