Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Mezná - CZ063.3304.6110.403 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Mezná

  Číslo obce PRVKUK 403
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.403
  Kód obce 529834
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0403.01 Mezná 09377 93777
  CZ063.3304.6110.0403.02 Vratišov 09378 93785
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Mezná se nachází jižně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 8 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Mezné a Vratišova (2 km severovýchodně od Mezné). Obcí protéká Podmetlický potok. V obci se nachází místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 640,0 – 650,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mezná trvale bydlící 96 96 96 107 109 111 112
   přechodně bydlící 22 22 22 22 22 22 22
   celkem 118 118 118 129 131 133 134
   Vratišov trvale bydlící 23 23 23 32 33 33 34
   přechodně bydlící 12 12 12 12 12 12 12
   celkem 35 35 35 44 45 45 46
   Obec Mezná celkem trvale bydlící 119 119 119 139 142 144 146
   přechodně bydlící 34 34 34 34 34 34 34
   celkem 153 153 153 173 176 178 180
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Mezná 116 139 143 140 139 146 149 149 156 164 160 160 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mezná 90 90 90 120 120 130 130
   Vratišov 15 16 18 40 40 40 40
   Obec Mezná celkem 105 106 108 160 160 170 170
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Mezná

   Místní část Mezná má veřejný vodovod zásobený ze společného vodovodu obcí Čelistná a Mezná. Prameniště vodovodu jsou dvě, první je cca 800 m od VDJ na lesním pozemku v katastrálním území Mezná a je tvořeno 2 kopanými studnami, hloubky 3,5 m. Z tohoto prameniště je voda svedena do VDJ. Druhé prameniště vybudované později jako posílení je v katastrálním území Veselá a je tvořeno jímacím zářezem a sběrnou studnou. Ze studny je voda čerpána do VDJ potrubím PE DN 50 mm délky 1458 m.

   VDJ  2 x 25 m3 je zemní, železobetonový. Z VDJ vede přívodní řad, na kterém je umístěna u místní části Mezná armaturní komora, kde se oddělují rozvodné řady pro obec Mezná, a dále z ní pokračuje řad do obce Čelistná. Rozvodné řady po obci jsou 600 m. Další rozvodné řady mají délku cca 1500 m. Část místní části je zásobena z vodovodu ZD Hůrka Rynárec.

    

   Místní (městská) část Vratišov

   Místní část Vratišov má veřejný vodovod zásobený pitnou vodou ze společného vodovodu obcí Čelistná a Mezná.

   Obec je gravitačně zásobena z VDJ Mezná přes síť obce Mezná. Rozvodné řady mají délku cca 1650 m a jsou z PVC DN 80 mm.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Mezná

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vratišov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Mezná realizace navrhovaných opatření nepředpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Mezná - - - 120 120 130 130
   Vratišov - - - - - - -
   Obec Mezná celkem - - - 120 120 130 130
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Mezná

   V místní části Mezná žije v současnosti 107 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 22 rekreantů. Výstavba této kanalizace probíhala v letech 1960 - 65. Při výstavbě kanalizace, jejíž délka činí cca 1274 m, byly použity betonové trouby profilů DN 200 - 500 mm. V posledních letech byla kanalizace doplněna potrubím DN 300 a 400 mm délky cca 205 m.

   Celá kanalizační síť tvoří 7 povodí, jehož hlavní stoky jsou zaústěny do 2 místních rybníků. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku nebo jsou vypouštěny do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Vratišov

   V místní části Vratišov žije v současnosti 34 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 12 rekreantů. Výstavba této kanalizace probíhala postupně. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí cca 500 m, byly použity betonové trouby profilů DN 400 mm. Celá kanalizační síť je tvoří jedno povodí, jehož hlavní stoka je zaústěna do vodního toku Bělá. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do vodního toku.

   V místní části není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Mezná

   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce jednotné kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

    

   V obci bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Mezná

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Vratišov

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní(městská) část Vratišov

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Mezná realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Mezná - 5 000,0 5 000,0
  Vratišov - - -
  Obec Mezná celkem - 5 000,0 5 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.