Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Martinice u Onšova - CZ063.3304.6110.402 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Martinice u Onšova

  Číslo obce PRVKUK 402
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.402
  Kód obce 561347
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0402.01 Martinice u Onšova 09214 92142
  CZ063.3304.6110.0402.02 Skoranovice 09215 92151
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Martinice u Onšova se nachází severovýchodně od města Pacov ve vzdálenosti cca 14 km. Obec je tvořena dvěmi místními částmi Martinice u Onšova a Skoranovice (2 km severně od Martinic u Onšava). V obci se nachází Martinický rybník a Martinický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 448,0 – 490,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Martinice u Onšova trvale bydlící 36 36 36 37 36 35 34
   přechodně bydlící 21 21 21 20 20 20 20
   celkem 57 57 57 57 56 55 54
   Skoranovice trvale bydlící 17 17 17 14 12 10 8
   přechodně bydlící 35 35 35 20 20 20 20
   celkem 52 52 52 34 32 30 28
   Obec Martinice u Onšova celkem trvale bydlící 53 53 53 51 48 45 42
   přechodně bydlící 56 56 56 40 40 40 40
   celkem 109 109 109 91 88 85 82
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Martinice u Onšova 48 54 55 54 57 57 58 58 59 56 56 56 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Martinice u Onšova - - - - 56 55 54
   Skoranovice - - - - - - -
   Obec Martinice u Onšova celkem - - - - 56 55 54
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Martinice u Onšova

   Místní Martinice u Onšova je zásobena pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Skoranovice

   Místní část Skoranovice je zásobena pitnou vodou z domovních studní. Rozsah zástavby je v rozmezí 520,0 – 542,0 m n.m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Martinice u Onšova

   V místní části se uvažuje se stavbou nového veřejného vodovodu, který bude napojen na stávající veřejný vodovod v obci Chyšná.

    

   Místní (městská) část Skoranovice

   Vzhledem k počtu trvale bydlících obyvatel a velikosti místní části se předpokládá nadále zásobování z domovních studní.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro místní část Martinice u Onšova realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Martinice u Onšova - - - - - - -
   Skoranovice - - - - - - -
   Obec Martinice u Onšova celkem - - - - - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Martinice u Onšova

   V místní části Martinice u Onšova žije v současnosti 35 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do Martinického potoka. V části obce je pouze dešťová kanalizace.

    

   Místní (městská) část Skoranovice

   V obci Skoranovice žije v současnosti 15 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do Martinického potoka. V části obce je pouze dešťová kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Martinice u Onšova

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Skoranovice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod pro obec Martinice u Onšova není navrženo k realizaci žádné opatření.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Martinice u Onšova 2 200,0 - 2 200,0
  Skoranovice - - -
  Obec Martinice u Onšova celkem 2 200,0 - 2 200,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.