Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Litohošť - CZ063.3304.6110.401 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Litohošť

  Číslo obce PRVKUK 401
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.401
  Kód obce 561266
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0401.01 Litohošť 17558 175587
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Litohošť se nachází cca 13 km severozápadně od Pelhřimova. Obcí protéká bezejmenný vodní tok pravostranný přítok Bořetického potoka. Dále se v obci nachází několik rybníků. Rozsah zástavby je v rozmezí 562,0 – 580,0 m n.m.
   Obec se nachází v OP VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Litohošť trvale bydlící 51 51 51 63 58 56 55
   přechodně bydlící 46 46 46 30 30 30 30
   celkem 97 97 97 93 88 86 85
   Obec Litohošť celkem trvale bydlící 51 51 51 63 58 56 55
   přechodně bydlící 46 46 46 30 30 30 30
   celkem 97 97 97 93 88 86 85
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Litohošť 63 62 64 62 63 60 62 61 62 60 58 58 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Litohošť 31 33 38 - - - 80
   Obec Litohošť celkem 31 33 38 - - - 80
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelstvo je zásobeno pitnou vodou z domovních studní. Kvalita a množství není známa. Bytovky zemědělského družstva jsou zásobeny z vodovodu pro výkrmnu prasat, který není ve vlastnictví obce Litohošť, tzn. prameniště, řady, ani VDJ nejsou ve vlastnictví obce a obec se nepodílí na jejich obnově a rekonstrukci.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se výstavba veřejného vodovodu s vlastním podzemním zdrojem, VDJ, případně úpravnou vody.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Litohošť realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Litohošť - - - - - - 80
   Obec Litohošť celkem - - - - - - 80
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Litohošť žije v současnosti 63 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 30 rekreantů. Obec má v současnosti částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci z betonových trub či litiny DN 300 - 600 mm. Na kanalizaci je napojena většina obyvatel. Celková délka kanalizačních stok je cca 800 m.  Hlavní stoky kanalizace jsou zaústěny do místních rybníků, některé přímo do místního vodního toku.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se předpokládá výstavba nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová.  

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Litohošť
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Litohošť realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Litohošť 6 000,0 5 400,0 11 400,0
  Obec Litohošť celkem 6 000,0 5 400,0 11 400,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.