Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lidmaň - CZ063.3304.6110.400 - stav 22. 8. 2017

 1. Obec

  Lidmaň

  Číslo obce PRVKUK 400
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.400
  Kód obce 561100
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  787
  Kamenice nad Lipou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0400.01 Lidmaň 08372 83721
  CZ063.3304.6110.0400.02 Bohutín 40432 404322
  CZ063.3304.6110.0400.03 Hojava 08371 83712
  CZ063.3304.6110.0400.04 Lidmaňka 08373 83739
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lidmaň se nachází jihozápadně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 13 km. Obec je tvořena 4 místními částmi Lidmaň, Bohutín (1 km jihovýchodně od Lidmaně), Hojava (1 km jižně od Lidmaně) a Lidmaňka (1 km severovýchodně od Lidmaně). Obcí protéká místní vodní tok Cerekvický potok, dále se v obci nacházejí místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 610,0 – 652,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohutín trvale bydlící 8 8 8 11 11 11 12
   přechodně bydlící 16 16 16 16 16 16 16
   celkem 24 24 24 27 27 27 28
   Hojava trvale bydlící 4 4 4 5 5 5 5
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 24 24 24 25 25 25 25
   Lidmaň trvale bydlící 237 237 236 236 236 236 235
   přechodně bydlící 149 149 149 205 210 210 210
   celkem 386 386 385 441 446 446 445
   Lidmaňka trvale bydlící 36 36 36 33 31 28 25
   přechodně bydlící 25 25 25 35 35 30 30
   celkem 61 61 61 68 66 58 55
   Obec Lidmaň celkem trvale bydlící 285 285 284 285 283 280 277
   přechodně bydlící 210 210 210 276 281 276 276
   celkem 495 495 494 561 564 556 553
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lidmaň 277 281 276 277 281 278 279 285 286 280 282 282 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohutín - - - - - - -
   Hojava - - - - 25 25 25
   Lidmaň 237 237 236 440 440 440 440
   Lidmaňka 30 30 30 65 65 55 55
   Obec Lidmaň celkem 267 267 266 505 530 520 520
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bohutín

   Místní část Bohutín nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Hojava

   Místní část Hojava nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Lidmaň

   Místní část Lidmaň má veřejný vodovod. Zdrojem vody pro vodovod Lidmaň - Lidmaňka jsou vodárenské studny (celkem sedm studní DN 1000 –1500 mm) na prameništi Hojava. Voda ze studní je svedena potrubím PVC DN 80 mm do odkyselovací stanice a odtud gravitačním potrubím do VDJ 2 x 150 m3. Rozvodné řady jsou délky cca 2360 m.

   V roce 2013 bylo realizováno propojení VDJ Dobrá Voda u Pacova na vodovod Lidmaň v délce 2 620 m (posílení vodovodu Lidmaň z vodojemu Dobrá voda u Pacova.

   V roce  2017 bylo realizováno prodloužení vodovodu v celkové délce 567 m do osady Tvrziny.

    

   Místní (městská) část Lidmaňka

   Místní část Lidmaňka má veřejný vodovod. Zdrojem vody pro vodovod Lidmaň - Lidmaňka jsou vodárenské studny (celkem sedm studní DN 1000 –1500 mm) na prameništi Hojava. Voda ze studní je svedena potrubím PVC DN 80 mm do odkyselovací stanice a odtud gravitačním potrubím do VDJ 2 x 150 m3. Rozvodné řady jsou délky cca 2408 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bohutín

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Hojava

   Předpokládá se napojení na vodovod místní části Lidmaň.

    

   Místní (městská) část Lidmaň

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Lidmaňka

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lidmaň realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Bohutín - - - - - - -
   Hojava - - - - - - -
   Lidmaň - - - 400 400 400 400
   Lidmaňka - - - - - - -
   Obec Lidmaň celkem - - - 400 400 400 400
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Bohutín

   V místní části Bohutín žije v současnosti 10 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 16 rekreantů. V místní části není vybudovaná veřejná kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do návesního rybníka nebo do místního vodního toku.

   V obci není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Hojava

   V místní části Hojava žijí v současnosti 4 trvale bydlící obyvatelé. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do návesního rybníka nebo do místního vodního toku.

   V obci není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Lidmaň

   V místní části žije v současnosti 231 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 205 rekreantů.

   V letech 2006 - 2010 byla v obci vybudována splašková kanalizace z trub PVC DN 250 - 300 mm v celkové délce cca 4 km, na kterou je napojena celá obec. Rovněž byla vybudována mechanicko-biologická ČOV s kapacitou 250 EO.

   Původní jednotná kanalizace slouží jako dešťová.

    

   V obci je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Lidmaň

    

   Místní (městská) část Lidmaňka

   V místní části Lidmaňka žije v současnosti 36 trvale bydlících obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 35 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do návesního rybníka nebo do místního vodního toku.

   V obci není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Bohutín

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Hojava

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Lidmaň

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Předpokládá se intenzifikace ČOV.

    

   V obci je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Lidmaň

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Bohutín, Hojava, Lidmaňka

    

   Místní (městská) část Lidmaňka

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Lidmaň realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Bohutín - - -
  Hojava 1 300,0 - 1 300,0
  Lidmaň 1 000,0 1 500,0 2 500,0
  Lidmaňka - - -
  Obec Lidmaň celkem 2 300,0 1 500,0 3 800,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  22. 8. 2017 42/2017 administrativní opatření Lidmaň - prodloužení vodovodu Lidmaň - napojení osady Tvrziny na vodovod pro veřejnou potřebu Lidmaň - vodovodní řad délky 567 m
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.