Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Libkova Voda - CZ063.3304.6110.399 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Libkova Voda

  Číslo obce PRVKUK 399
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.399
  Kód obce 598721
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0399.01 Libkova Voda 08295 82953
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Libkova Voda se nachází jižně od města Pelhřimov ve vzdálenosti cca 6 km. V obci se nachází návesní rybník. Rozsah zástavby je v rozmezí 560,0 – 570,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Libkova Voda trvale bydlící 188 188 188 224 231 237 243
   přechodně bydlící 10 10 10 20 20 20 20
   celkem 198 198 198 244 251 257 263
   Obec Libkova Voda celkem trvale bydlící 188 188 188 224 231 237 243
   přechodně bydlící 10 10 10 20 20 20 20
   celkem 198 198 198 244 251 257 263
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Libkova Voda 238 223 229 229 228 233 240 235 241 258 255 255 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Libkova Voda 181 181 181 230 240 250 250
   Obec Libkova Voda celkem 181 181 181 230 240 250 250
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Libkova Voda má veřejný vodovod zásobený ze společného vodovodu obce Libkova Voda a místní část Myslotín města Pelhřimov.
   Původní prameniště tvoří kopaná studna (z betonových skruží DN 1500 mm, hloubky 4,5 m) a jímací zářez (z děrovaného PVC DN 800 mm délky 40 m, hloubky 1-1,5 m) na němž je vybudována šachta. Ze zdrojů je voda gravitačně svedena potrubím z PE DN 50 mm délky 340 m do odkyselovací stanice. Posilující studna je kopaná (z betonových skruží DN 2000mm, hloubky 4,5 m), z ní je voda přečerpávána výtlačným potrubím PVC DN 100 mm délky 660 m do odkyselovací stanice.
   Odkyselovací stanice je o rozměrech 3,6 x 3,9 m. Voda z jednotlivých zdrojů je přiváděna samostatně do dvou usazovacích jímek, odtud je vedena do dna filtrů s odkyselovací drtí. Z filtrů voda odtéká vrchem do akumulační jímky, a odtud pak řadem z lPE DN 100 mm délky 2830 m a z PVC DN 100 mm délky 1915 m do zemního, železobetonového, jednokomorového VDJ m100 m3 (543/540,5 m n.m.). Svodný řad ze studny do odkyselovací stanice je z lPE DN 80 mm, délky 340 m. Zásobní řad z VDJ je z lPE DN 100 mm délky 430 m. Rozvodné řady jsou jsou délky cca 1720 m.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě (zejména přívodního a zásobacího řadu) včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Libkova Voda realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Libkova Voda - - - 230 240 250 250
   Obec Libkova Voda celkem - - - 230 240 250 250
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 223 trvale bydlících obyvatel, z nichž je většina napojena na jednotnou kanalizační síť. Výstavba kanalizace probíhala postupně, kanalizace je z betonových trub DN 300 – 500 mm celkové délky cca 1700 m.
   Kanalizační síť tvoří tři samostatná povodí. Kanalizační stoky jsou zaústěny do dvou místních vodních toků přítoků Lásenického potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v domovních septicích stávající kanalizací do vodních toků.
   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Předpokládá se dostavba a rekonstrukce jednotné kanalizace a výstavba čistírny odpadních vod.

   V obci bude vybudována ČOV.
   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou
   Nově napojené obce (místní části): Libkova Voda
   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Libkova Voda realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Libkova Voda 4 000,0 6 000,0 10 000,0
  Obec Libkova Voda celkem 4 000,0 6 000,0 10 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.