Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Lhota-Vlasenice - CZ063.3304.6110.398 - stav 21. 12. 2016

 1. Obec

  Lhota-Vlasenice

  Číslo obce PRVKUK 398
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.398
  Kód obce 561282
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  787
  Kamenice nad Lipou

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0398.01 Lhota 08117 81175
  CZ063.3304.6110.0398.02 Vlasenice 18331 183318
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lhota - Vlasenice se nachází východně od města Kamenice nad Lipou ve vzdálenosti cca 4 km. Obec se skládá ze dvou místních částí Lhoty a Vlaseníce (1 km severně od Lhoty). V obci je Návesní a Panský rybník a bezejmenný místní vodní tok. Rozsah zástavby je v rozmezí 592,0 – 602,0 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhota trvale bydlící 25 25 25 15 19 18 17
   přechodně bydlící 110 110 110 32 40 40 40
   celkem 135 135 135 47 59 58 57
   Vlasenice trvale bydlící 59 59 59 79 80 80 80
   přechodně bydlící 70 70 70 100 100 100 100
   celkem 129 129 129 179 180 180 180
   Obec Lhota-Vlasenice celkem trvale bydlící 84 84 84 94 99 98 97
   přechodně bydlící 180 180 180 132 140 140 140
   celkem 264 264 264 226 239 238 237
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Lhota-Vlasenice 90 80 81 84 82 79 84 84 86 97 100 100 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhota 19 19 20 47 59 58 57
   Vlasenice 50 50 50 114 114 114 128
   Obec Lhota-Vlasenice celkem 69 69 70 161 173 172 185
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Lhota

   Místní část Lhota má veřejný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází jihovýchodně od místní části a je tvořeno 2 kopanými studnami DN 1500 mm hloubky 2,5 m. Ze studní je veden zásobní gravitační řad z PE DN 50 mm do místní části a následně do zemního, železobetonového VDJ 20 m3, který funguje jako VDJ za spotřebištěm. Délka vodovodních řadů je cca 1400 m.

    

   V roce 2016 bylo realizování posílení vodních zdrojů vrtanou truní studnou hloubky 81 m včetně výtlačného řadu v délce 12 m do stávajícího VDJ. Součásti stavby byla AT stanice pro posílení tlaku ve vodovodní síti a odkyselovací stanice.

    

   Místní (městská) část Vlasenice

   Místní část Vlasenice má veřejný vodovod. Prameniště se nachází severně od místní části. První je tvořeno 2 kopanými studnami (DN 1000 mm, hloubka 3,5 m) a druhé také 2 kopanými studnami (DN 1 000 mm, hloubka 3,5). Ze studní je voda svedena potrubím z PE DN 50 mm dvěmi řady celkové délky cca 730 m do zemního železobetonového VDJ 30 m3. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné řady jsou z PE DN 80 mm délky cca 650 m.

   Pro posílení vodních zdrojů je již realizován průzkumný vrt o hloubce 81 m, vydatnosti zdroje 0,5 l/s.

   V roce 2014 bylarealizována výstavba čerpací tlaková stanice pro udržení stabilního tlaku v řadu pro nově plánovanou zástavbu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Lhota

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Vlasenice

   Předpokládá se napojení již vyhledaného vodního zdroje (vrtu). Voda z vrtu bude čerpána do nového VDJ. Dále je plánováno v areálu nového VDJ vybudování  a doplnění úpravny vody (odkyselovací stanice). Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje v místní části Lhota.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Lhota - Vlasenice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Lhota - - - - - - -
   Vlasenice 79 79 79 59 59 59 120
   Obec Lhota-Vlasenice celkem 79 79 79 59 59 59 120
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Lhota

   V místní části žije v současnosti 15 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na jednotnou kanalizační síť napojena většina. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 32 rekreantů. Kanalizace je z betonových trub DN 300 – 500 mm. Celková délka kanalizačních stok je cca 490 m. Kanalizační stoky tvoří dvě samostatná povodí. Odpadní vody odtékají přes septiky kanalizací přímo do místního vodního toku. Jedná se o mělce uloženou kanalizaci, která vznikla zatrubněním struh a příkopů.

    

   Místní (městská) část Vlasenice

   V místní části obci Vlasenice žije v současnosti cca 75 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na jednotnou kanalizační síť napojena většina. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 100 rekreantů. V části obce pro cca 12 obyvatel je vybudována kanalizace z PVC DN 250 - 300 mm v celkové délce cca 300 m, která je ukončena česlemi, anaerobní filtrem a zemním filtrem. Kanalizační síť tvoří jedno povodí, které je ukončeno zemním filtrem. Původní  kanalizace v obci je z betonových trub DN 300 – 500 mm v celkové délce cca 880 m. Kanalizační síť tvoří dvě povodí. Hlavní stoky jsou vyústěny jednak do stabilizační nádrže a jednak do odtoku ze stabilizační nádrže.

    

   V místní části je vybudována ČOV, která má biologickou část - anaerobní filtr Danf (štěrbinová nádrž a komůrkové anaerobní filtry) a zemní filtr 60 m2.

   V současnosti napojené obce (místní části): Vlasenice

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Lhota

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Kanalizace bude ukončena nově vybudovanou ČOV.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Lhota

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Vlasenice

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována, a její napojení na stávající ČOV. Předpokládá se rozšíření stávající ČOV.

    

   V místní části je vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Vlasenice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Lhota - Vlasenice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Lhota 1 300,0 - 1 300,0
  Vlasenice 2 800,0 14 600,0 17 400,0
  Obec Lhota-Vlasenice celkem 4 100,0 14 600,0 18 700,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  21. 12. 2016 48/2016 administrativní opatření Vlásenice - posílení vodovodu Lhota - Vlasenice - trubní vrtaná studna hloubky 81 m, výtlačný řad z této studny do stávajícího vodojemu délky 12 m a odkyselovací stanice
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.