Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Ždánice - CZ063.3714.6101.046 - stav 15. 12. 2015

 1. Obec

  Ždánice

  Číslo obce PRVKUK 46
  Kód obce PRVKUK CZ063.3714.6101.046
  Kód obce 597163
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  1678 (6101)
  Bystřice nad Pernštejnem
  Číslo POU
  Název POU
  3379
  Bystřice nad Pernštejnem

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3714.6101.0046.01 Ždánice 19498 194981
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Ždánice se nachází severně od města Bystřice nad Pernštejnem, ve vzdálenosti cca 3 km. Obcí protéká Ždánický potok. Rozsah zástavby je v rozmezí 610 - 630 m n.m.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ždánice trvale bydlící 187 187 187 190 189 188 186
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 197 197 197 200 199 198 196
   Obec Ždánice celkem trvale bydlící 187 187 187 190 189 188 186
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 197 197 197 200 199 198 196
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Ždánice 183 188 193 194 197 205 207 218 226 231 237 237 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ždánice 179 179 179 190 189 188 186
   Obec Ždánice celkem 179 179 179 190 189 188 186
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Ždánice je zásobena z přivaděče ÚV Vír – Žďár n. Sázavou. Má vlastní vodojem Ždánice 50 m3 (659,3/657,5 m n.m.). Obec je zásobena vodou gravitačně.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména rekonstrukce VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se neuvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Ždánice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Ždánice - - 188 - - 188 186
   Obec Ždánice celkem - - 188 - - 188 186
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci byla v roce 1965 ukončena výstavba jednotné kanalizační sítě. Na kanalizační síť je momentálně napojeno cca 46 obyvatel. Při výstavbě kanalizace, jejíž celková délka činí 835 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 a DN 400 mm.

   Celá kanalizační síť je zaústěna dvěmi výustmi do Ždánického potoka. Odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích stávající kanalizací přímo do toku nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny výtlakem na ČOV Bystřice nad Pernštejnem.

   Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Ždánice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Ždánice 7 257,0 15 000,0 22 257,0
  Obec Ždánice celkem 7 257,0 15 000,0 22 257,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.