Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Leskovice - CZ063.3304.6110.397 - stav 22. 2. 2019

 1. Obec

  Leskovice

  Číslo obce PRVKUK 397
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.397
  Kód obce 548235
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0397.01 Leskovice 08003 80039
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Leskovice se nachází západně od města Kamenice nad Lipou ve vzdálenosti cca 10 km. Obcí protéká bezejmenný místní vodní tok, dále se v obci nachází místní rybníky. Rozsah zástavby je v rozmezí 605,0 – 628,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Leskovice trvale bydlící 96 96 96 92 90 87 84
   přechodně bydlící 39 39 39 39 39 39 39
   celkem 135 135 135 131 129 126 123
   Obec Leskovice celkem trvale bydlící 96 96 96 92 90 87 84
   přechodně bydlící 39 39 39 39 39 39 39
   celkem 135 135 135 131 129 126 123
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Leskovice 94 94 95 101 101 96 98 100 100 103 104 104 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Leskovice 80 80 81 130 130 120 120
   Obec Leskovice celkem 80 80 81 130 130 120 120
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Leskovice má veřejný vodovod. Prameniště se nachází jižně od obce a je tvořeno 4 kopanými studnami. V roce 2010 byla napojeny 3 nové studny přívodným řadem délky 176 m. Ze studní je voda gravitačně svedena do odkyselovací a čerpací stanice, odkud je čerpána potrubím z azbestocementu DN 100 mm délky 1469 m do zemního železobetonového VDJ 100 m3. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné řady jsou z azbestocementu DN 100 délky cca 2390 m a z oceli DN 50 délky cca 400 m.

    

   V roce 2017 bylo realizováno posílení a rozšíření stávajícího vodovodu o tři vodovodní řady v celkové délce 1493,3 m.

   V roce 2019 byl vybudován nový posilující vodní zdroj - vrt hloubky 40 m včetně výtlačného řadu v délce 204 m do objektu stávající do a jeho připojení na stávající čerpací stanice. V čerpací stanici byla nově osazena úpravna vodyo pro veřejnou potřebu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě (zejména potrubí z azbestocementu) včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Leskovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Leskovice 135 135 135 130 130 120 120
   Obec Leskovice celkem 135 135 135 130 130 120 120
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci žije v současnosti 94 trvale bydlících obyvatel, z nichž je na stávající jednotnou kanalizační síť napojena většina obyvatel. Příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 39 rekreantů. Při výstavbě jednotné kanalizace, jejíž celková délka činí cca 2582 m, byly použity betonové trouby profilů DN 300 - 600 mm. Celá kanalizační síť je rozdělena do 2 povodí, jejichž hlavní stoky je zaústěny do dvou malých ČOV (zemních filtrů), které se skládají z anaerobního filtru a zemního filtru.

   V r. 2009 proběhla rekonstrukce a intenzifikace ČOV. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do místního vodního toku.

    

   V obci jsou vybudovány 2 ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Leskovice

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   V obci je vybudována ĆOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): Leskovice

   Nově napojené obce (místní části): nejsou

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): není

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Leskovice realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Leskovice 6 315,0 1 000,0 7 315,0
  Obec Leskovice celkem 6 315,0 1 000,0 7 315,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  22. 2. 2019 51/2019 administrativní opatření Leskovice - nový vrt hl. 40 m na parc. č. 1254 v k.ú. Leskovice, výtlačný řad délky 204 m do objektu stávající ČS na pozemku st. par. č. 382 k.ú. Leskovice, v ČS nově osazena ÚV
  28. 3. 2017 52/2017 administrativní opatření Leskovice - posílení a rozšíření vodovodu - I. část - obsahuje tři rozvodné vodovodní řady v celkové délce 1493,3 m
  7. 2. 2017 0055/01/2017/ZK usnesení zastupitelstva Změna technického řešení - nový voní zdroj a jeho propojení.
  15. 12. 2015 0646/07/2015/ZK usnesení zastupitelstva Schválení komplexní aktualizace PRVKUK v roce 2015. Došlo ke sjednocení karet na úroveň obce.