Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

Kraj Vysočina

Křešín - CZ063.3304.6110.396 - stav 8. 2. 2016

 1. Obec

  Křešín

  Číslo obce PRVKUK 396
  Kód obce PRVKUK CZ063.3304.6110.396
  Kód obce 548227
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  388 (6110)
  Pelhřimov
  Číslo POU
  Název POU
  809
  Pelhřimov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ063.3304.6110.0396.01 Křešín 07614 76147
  CZ063.3304.6110.0396.02 Blažnov 07611 76112
  CZ063.3304.6110.0396.03 Čeněnice 07612 76121
  CZ063.3304.6110.0396.04 Kramolín 07613 76139
  CZ063.3304.6110.0396.05 Mohelnice 07615 76155
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Křešín se nachází severně od města Pacov ve vzdálenosti cca 12 km. Obec je složena z pěti místních částí Křešín, Blažnov (1 km jihovýchodně od Křešína), Čeněnice (2 km severovýchodně od Křešína), Kramolín (2 km jihovýchodně od Křešína) a Mohelnice (1 km severozápadně od Křešína). Obcí protéká Martinický potok a vodní tok Mohelnice. Rozsah zástavby je v rozmezí 496,0 – 528,0 m n.m.
   Obec se nachází v povodí VN Švihov.

  2. Demografický vývoj (prognóza)

   Název části obce Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Blažnov trvale bydlící 13 13 13 13 13 13 13
   přechodně bydlící 10 10 10 10 10 10 10
   celkem 23 23 23 23 23 23 23
   Čeněnice trvale bydlící 4 4 4 4 4 4 4
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 24 24 24 24 24 24 24
   Kramolín trvale bydlící 7 7 7 7 5 3 1
   přechodně bydlící 15 15 15 15 15 15 15
   celkem 22 22 22 22 20 18 16
   Křešín trvale bydlící 98 98 98 85 81 77 72
   přechodně bydlící 15 15 15 20 20 20 20
   celkem 113 113 113 105 101 97 92
   Mohelnice trvale bydlící 44 44 44 40 38 36 34
   přechodně bydlící 20 20 20 20 20 20 20
   celkem 64 64 64 60 58 56 54
   Obec Křešín celkem trvale bydlící 166 166 166 149 141 133 124
   přechodně bydlící 80 80 80 85 85 85 85
   celkem 246 246 246 234 226 218 209
  3. Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

   Obec 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
   Křešín 148 158 156 152 149 153 147 140 141 144 155 155 -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Blažnov 13 13 13 13 13 13 13
   Čeněnice - - - - - - -
   Kramolín 6 6 6 20 20 15 15
   Křešín 94 94 94 100 100 90 90
   Mohelnice - - - - 50 50 50
   Obec Křešín celkem 113 113 113 133 183 168 168
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Blažnov

   Místní část Blažnov má veřejný vodovod. Prameniště se nachází západně od místní části a je tvořeno 2 kopanými studnami. Z prameniště je voda gravitačně svedena potrubím z PE DN 50 mm délky 2363 m do zemního železobetonového VDJ 15 m3. Ve VDJ je umístěn odkyselovací filtr. Z VDJ je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné řady jsou z PE DN 50 mm celkové délky cca 1210 m.

    

   Místní (městská) část Čeněnice

   Místní část Čeněnice nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

    

   Místní (městská) část Kramolín

   Místní část Kramolín má veřejný vodovod. Prameniště vodovodu se nachází východně od místní části a je tvořeno 1 kopanou studní, která zároveň slouží jako akumulace. Z prameniště je gravitačně zásobeno spotřebiště. Rozvodné řady jsou z PVC DN 80 mm délky 325 m a 330 m, a také z PE DN 50 mm délky 123 m.

    

   Místní (městská) část Křešín

   Místní část Křešín má veřejný vodovod. Prameniště se nachází západně od místní části ve vzdálenosti 700 m a je tvořeno 5 kopanými vodárenskými studnami (DN 1000 a 1500 hloubky 2,5 m). Ze studní je voda svedena potrubím PE DN 50 mm délky 490 m do akumulační studny o objemu 27 m3. Z akumulace je voda gravitačně svedena do spotřebiště zásobním potrubím z eternitu. Rozvody po obci jsou provedeny z azbestocementu v délce 750 m o profilu DN 100 mm, PE DN 50 mm, 80 mm a z PVC DN 80 mm, celková délka řadů je cca 1645 m. Problémy jsou s nízkými hodnotami alkality a zvýšené hodnoty dusičnanů.

    

   V roce 2015 byla pro vyřešení problému s kvalitou vodyrealizována výstavba nového železobetonového VDJ 50 m3 včetně úpravny vody s automatickou denitrifikací. Z VDJ bylo vybudováno odpadní potrubí do stávajícího rybníka, kterým budou vypouštěny odpadní vody vznikající při úpravě vody. Dále byl proveden nový zásobní vodovodní řad z nově vybudovaného VDJ do místní části Křešín v celkové délce 801 m.

    

   Místní (městská) část Mohelnice

   Místní část Mohelnice nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Blažnov

   Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Čeněnice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou jednotlivé domácnosti zásobovány individuálním způsobem (např. studny, vrty).

    

   Místní (městská) část Kramolín

   Předpokládá se doplnění úpravny vody, případně výstavba nových zdrojů. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Křešín

   Uvažuje se o výměně potrubí z azbestocementu. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována.

    

   Místní (městská) část Mohelnice

   V místní části Mohelnice se předpokládá výstavba veřejného vodovodu napojeného na vodovodní systém místní části Křešín.

    

   Pro vyřešení problémů s kvalitou pitné vody v ukazateli dusičnany se navrhuje propojení VDJ Křešín a Blažnov.

   Navrhované zdroje pitné vody

   S novými vodními zdroji se uvažuje v místní části Křešín.

   Časový harmonogram

   V oblasti zásobování pitnou vodou se pro obec Křešín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Název části obce Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   Blažnov - - - - - - 23
   Čeněnice - - - - - - -
   Kramolín - - - - - - 15
   Křešín - - - - - - 90
   Mohelnice - - - - - - -
   Obec Křešín celkem - - - - - - 128
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní (městská) část Blažnov

   V místní části Blažnov žije v současnosti 13 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek. V části obce je vybudována pouze dešťová kanalizace.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Čeněnice

   V místní části Čeněnice žijí v současnosti 4 trvale bydlící obyvatelé, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Kramolín

   V místní části Kramolín žije v současnosti 10 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 15 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek. V části obce je vybudována pouze dešťová kanalizace.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Křešín

   V místní části Křešín žije v současnosti 86 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek. V  obci je vybudována pouze dešťová kanalizace.

   V místní části není vybudována ČOV.

    

   Místní (městská) část Mohelnice

   V místní části Mohelnice žije v současnosti 42 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 20 rekreantů. Místní část nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokých jímek. V části obce je vybudována pouze dešťová kanalizace.

   V místní části není vybudována ČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Místní (městská) část Blažnov

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace s napojením na ČOV Křešín.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Čeněnice

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Kramolín

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Křešín

   Předpokládá se vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod.

    

   V místní části bude vybudována ČOV.

   V současnosti napojené obce (místní části): nejsou

   Nově napojené obce (místní části): Křešín, Blažnov, Mohelnice

   Návrhový svoz z obcí (místních částí): Kramolín, Čeněnice

    

   Pokud nebude zajištěna výstavba čistírny odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

    

   Místní (městská) část Mohelnice

   Předpokládá se výstavba splaškové kanalizace s napojením na ČOV Křešín.

    

   Pokud nebude zajištěno napojení na čistírnu odpadních vod, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní čistírny odpadních vod, jímky na vyvážení).

   Časový harmonogram

   V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se pro obec Křešín realizace navrhovaných opatření předpokládá do r. 2030.

  Mapa

 5. Ekonomická část

  Součástí PRVKUK není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. V nákladech na čistírny odpadních vod není počítáno s investicí do technologií, které zabezpečí splnění těchto limitů. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Název části obce Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  Blažnov - 4 000,0 4 000,0
  Čeněnice - - -
  Kramolín 500,0 - 500,0
  Křešín 3 000,0 7 500,0 10 500,0
  Mohelnice 2 000,0 4 000,0 6 000,0
  Obec Křešín celkem 5 500,0 15 500,0 21 000,0
 6. Aktualizace

  Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
  8. 2. 2016 45/2016 administrativní opatření Křelovice - kanalizace a ČOV Křelovice pro 355 EO
  10. 12. 2015 44/2015 administrativní opatření Křešín - vodovod Křešín - nový vodovodní řad v délce 801 m vedený od VDJ do obce, nový VDJ 50 m3 včetně ÚV umístěný u stávající studny na p. č. 1267/2 (dle PK 1273) k.ú. Křešín u Pacova